Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Sensibilització en convivència i diversitat

Accions educatives i de sensibilització adreçades a la ciutadania per a promoure la reflexió, el coneixement i el debat al voltant del fet de viure junts (con-viure) al municipi. Es realitzen en diferents formats: tallers, activitats lúdiques i culturals, xerrades i debats.

La finalitat de les accions de sensibilització és:
- Aprendre a viure en la diversitat
- Conèixer, respectar i posar en valor la diversitat present al nostre entorn.
- Promoure la cultura diàleg, la interculturalitat, de la igualtat de tracte i la no discriminació.
- Reflexionar envers la necessitat de viure, compartir i vincular-nos als espais públics (col·lectius) de la ciutat.
- Potenciar la interrelació entre persones que habiten i comparteixen un mateix entorn.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
Dotació de recursos tecnològics i d'espai físic o virtual adaptat a les necessitats dels tallers o accions corresponents
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-054-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-054-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Els ens locals podran presentar un màxim de dues sol·licituds i una activitat per sol·licitud. Cada sol·licitud anirà acompanyada d'un únic formulari adjunt.
Els ajuntaments podran sol·licitar un total de 5 sessions entre les dues activitats i els ens supramunicipals un total de 10 sessions entre les dues activitats.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Altra normativa vinculada:
    - Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes
    - Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
    - Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23241