Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Seguretat als museus municipals i les seves extensions

L'objectiu del recurs és augmentar la seguretat dels museus locals i les seves extensions. S'ofereixen ajudes econòmiques per aplicar o millorar mesures de seguretat per les dependències dels museus: sistemes contra-intrusió, videovigilància, control d'accés i seguretat passiva.
Els ajuntaments han de tenir donats d'alta els seus museus i les seves extensions a la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Mida del municipi el qual es troba el museu
Segons el tram de població de l'ens sol·licitant s'assigna una puntuació prioritzant els municipis amb menor població:
- Menys de 5.000 habitants fins a [50 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants fins a [35 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants fins a [20 punts].
- Entre 50.001 i 70.000 habitants fins a [10 punts].
- Més de 70.000 habitants fins a [5 punts].
50
Grau de qualitat tècnica en la documentació
Si la informació lliurada és:
- De bona qualitat i els riscos de seguretat detectats i les mesures proposades per reduir-los estan definits amb detall. La qualitat de la memòria i plànols és bona: [50 punts].
- Suficient i permet disposar d'una imatge de l'equipament i de les mesures proposades per reduir els riscos identificats: [30 punts].
- La que es sol·licita però manca detall per disposar d'una imatge completa de l'equipament i les instal·lacions proposades. A la memòria li falta contingut per conèixer com es reduiran els riscos identificats amb les mesures proposades: [15 punts].
50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-210-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-210-23.pdf
Altres condicions: Si es disposa d'un informe/estudi previ amb les mesures a aplicar cal adjuntar-lo a la sol·licitud. Pot ser del tipus següent:
- Informe dels tècnics de la Diputació de Barcelona i/o de la Generalitat de Catalunya amb proposta de mesures correctores.
- Estudi d'anàlisi de riscos amb proposta de mesures correctores.
- Projecte executiu d'instal·lacions realitzat per una enginyeria externa o pel propi Ajuntament amb proposta de instal·lacions o mesures de seguretat.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: - Cost màxim de l'actuació: 10.000 euros.
- Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost màxim total de l'actuació: per als municipis fins a 20.000 habitants, 25%; per als municipis de més de 20.000, 35%.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.
Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 6.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Llei 17/1990, de 2 de novembre, de Museus (DOGC núm. 1367)
  Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus (DOGC de 26 de febrer de 1992
  Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada
  Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat Privada (BOE núm. 8, de 10.1.1995).
  Ordre INT/317/2011, de 1 de febrer, sobre mesures de seguretat privada
  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis Entre 2.501 fins a més de 70.000 habitants.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gabinet de Prevenció i Seguretat

Tel. 934 022 816
gb.p.seguretat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23240