Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Control de nius actius de Vespa asiàtica (Vespa velutina)

Finançament de la retirada o neutralització de nius actius de vespa asiàtica, seguint els criteris del document "Criteris orientadors per a la gestió de la problemàtica generada per l'espècie exòtica invasora anomenada vespa asiàtica (Vespa velutina) en l'àmbit de la demarcació de Barcelona", que podeu trobar al següent enllaç: https://parcs.diba.cat/bioinvasions.

El període d'intervenció ha de ser durant l'etapa principal de creixement dels nius de vespa asiàtica, que és de maig a novembre.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022 i 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Requisits de concessió:
Acreditar documentalment (amb una fotografia) l'existència del niu actiu de vespa asiàtica.
Cal justificar breument que es dona un risc "Alt" o "Mitjà amb circumstància agreujant" segons el document de criteris orientadors esmentat.
Els municipis que formen part de la Xarxa SITMUN han d'haver registrat el niu en aquest sistema en el moment de la sol·licitud. En cas contrari, cal indicar les coordenades de cada niu.
L'empresa executora cal que estigui registrada al ROESP (Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides), i que disposi d'autorització per a la captura de fauna salvatge de la DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la GENCAT.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-142-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-142-23.pdf


- Fotografia de l'estat actual de cada niu actiu.
- Pressupost de l'actuació.
Nombre màxim de sol·licituds: Tres sol·licituds/any per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.

Import màxim d'ajut: 1.500 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anticipada, 01/10/2022 a 30/09/2023
Justificació: fins 15/11/2023

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres

Tel. 934 022 896
ot.territorial@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23238