Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits

Suport econòmic als ens locals que té per objecte el finançament d'obres de reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges per ser incorporats a l'oferta d'habitatge assequible del municipi, que siguin de propietat municipal o cedits als ens locals.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat de l'assistència en termes de complexitat tècnica, econòmica, temporal i de gestió
Preferència pels ens locals que disposin de:

- Un calendari d'execució estimat que sigui coherent amb el calendari d'execució i justificació del recurs, fent una diferenciació segons les següents categories: detallat i coherent amb el marc temporal del recurs o detallat però necessitarà probablement de pròrroga/ insuficientment detallat i/o incoherent amb el marc temporal del recurs [20 punts]

- Un projecte tècnic, fent una gradació en funció del tipus de projecte que es disposi: projecte executiu/projecte bàsic o memòria valorada/ informe tècnic + pressupostos industrials/ avantprojecte/ estudi de viabilitat o alternatives/ estudis previs/altres/no es disposa de projecte [5 punts]

- Recursos municipals per abordar l'actuació, fent una gradació en diferents categories: suficients sense l'ajut de la Diputació / suficients amb l'ajut de la Diputació / parcial però significativament suficients amb l'ajut de la Diputació / insuficients [5 punts]
30
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació i execució
Preferència per ens locals:

- Que descriguin la planificació econòmica i d'execució de l'obra, que justifiquin el percentatge que es preveu executar cada anualitat i sigui coherent amb el calendari d'execució i justificació del recurs. [15 punts]

- Amb estudi que planifiqui i detalli el projecte, establint una puntuació per a cadascun dels següents continguts (memòria descriptiva, memòria justificativa, descripció de les prestacions d'habitatge a nivell d'habitabilitat i accessibilitat, estudi de seguretat i salut, documentació gràfica). [5 punts]

- Que detallin el pressupost, fent una gradació en funció d'aquest detall (amidaments i pressupost o pressupost industrials/amidaments o pressupost/ pressupost estimat/pressupost alçat/pressupost desglossat en la sol·licitud). [5 punts]

Gradació per tipologia d'actuació, de major a menor puntuació: rehabilitació, reforma, condicionament, eficiència energètica, manteniment, realització parcial d'obra. [5 punts]
30
Nombre d'habitants de l'ens: preferència pels que tinguin menys població. 20
Mesures d'eficiència energètica i sostenibilitat.
- Preferència pels municipis que proposin actuacions que incorporin mesures d'eficiència i estalvi energetic, prioritzant sempre que sigui possible les passives.
- Gradació en funció del nivell de detall i justificació de les mesures d'eficiència i estalvi energètic proposades.
20
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-171-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-171-23.pdf

1) Justificació de titularitat de l'habitatge o del dret d'ús per un període de 4 anys, prorrogable per un període de fins a quatre anys addicionals, llevat que normativament es prevegi un termini superior.

2) Projecte o Memòria valorada.

3) Fotografies prèvies a la realització de l'actuació.

4) En el cas dels ajuts de caràcter pluriennal i import superior a 40.000 euros:
Acreditació de la Intervenció/Secretaria de l'Ajuntament en la que hi constin les dades següents:
a. Periodificació de la despesa prevista per anualitats;
b. Estructura de finançament.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'ens local ha de ser el titular legal de l'habitatge. En el cas dels habitatges cedits, ha d'haver obtingut un dret d'ús per un període de 4 anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior i prorrogable per un període de fins a quatre anys addicionals, tal i com s'estableix en l'article 49 h) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- L'actuació haurà d'estar definida en un projecte o memòria valorada, presentada en el moment de la sol·licitud.
- L'habitatge ha de complir les condicions d'habitabilitat necessàries o estar en situació de complir-les amb la intervenció proposada.
- Seran elegibles projectes amb una inversió total superior a 10.000 euros i inferior a 320.000 euros (IVA inclòs).
- En el cas dels ajuts de caràcter plurianual i import superior a 40.000 euros: Les anualitats previstes (2 anys) referides pels ens locals són orientatives, i podran ajustar-se en funció de la disponibilitat pressupostària del centre gestor

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 6. A excepció de: Despeses de gestió o transferències a tercers.

- Ajut màxim de 80.000 euros per a actuacions de rehabilitació d'edificis d'habitatge de titularitat municipal en municipis de fins a 10.000 habitants. Termini d'execució i justificació és de caràcter pluriennal.

- Ajut igual o inferior a 40.000 euros per a actuacions de reforma i/o condicionament d'habitatges de titularitat municipal i de 20.000 euros per a habitatges cedits. Termini d'execució i justificació és de caràcter anual.
Import màxim d'ajut: 80.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-053, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-053-23.pdf


Altra documentació a aportar amb la justificació:
- Justificació de titularitat o del dret d'ús per un període de 4 anys, prorrogable per un període de fins a quatre anys addicionals, llevat que normativament es prevegi un termini superior.
- Copia de la cèdula d'habitabilitat i del certificat d'eficiència energètica (inclòs Informe CEE i etiqueta de qualificació energètica)*.
- Fotografies prèvies i posteriors a la realització de l'actuació.
- Document signat per secretaria / intervenció que acrediti que "De conformitat amb el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions es posa de manifest que l'import de la subvenció s'ha destinat íntegrament a finançar l'actuació per a la qual fou concedida".

*NOTA: En cas de no disposar encara de la CH/CEE, cal presentar certificat signat per Secretaria que acrediti data de finalització de les obres, que l'obra un cop finalitzada complirà amb les condicions d'habitabilitat i que s'entregarà copia de la cèdula d'habitabilitat i/o del certificat d'eficiència energètica corresponent.
Període d'execució i justificació: - Per a ajuts econòmics superiors a 40.000 euros:
Pluriennal, 01/01/2023 a 31/12/2024
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2023; segona, fins 15/11/2024
Justificació final: primera, fins 31/03/2024; segona, fins 31/03/2025

- Per a ajuts econòmics iguals o inferiors o a 40.000 euros:
Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària: fins 15/11/2023
Justificació final: 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: - Per a ajuts econòmics superiors a 40.000 euros:
Execució: 01/01/2023 a 31/12/2024
Justificació 2023: parcial, 15/11/2023; final, 31/03/2024
Justificació 2024: parcial, 15/11/2024; final, 31/03/2025

- Per a ajuts econòmics iguals o inferiors o a 40.000 euros:
Execució: 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació 2023: parcial, 15/11/2023; final, 31/03/2024.

Altra documentació a aportar en la justificació:

- Certificat d'eficiència energètica.
- Fotografies prèvies i posteriors a la realització de l'actuació.
- Cèdula d'habitabilitat o certificat signat per Secretaria que acrediti que l'habitatge compleix les condicions d'habitabilitat necessàries o estarà en situació de complir-les en finalitzar la intervenció proposada.
- Document signat per Secretaria o Intervenció que acrediti que "de conformitat amb el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions es posa de manifest que l'import de la subvenció s'ha destinat íntegrament a finançar l'actuació per a la qual fou concedida."

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme,amb les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23237