Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Turisme

Redacció de projectes de senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitat

La Xarxa de Mobilitat de Barcelona és una selecció dels camins, pistes i corriols més adequats per a passejar, fer esport, practicar senderisme, ciclisme i d'altres activitats no motoritzades. Tots aquests camins estan enllaçats entre ells connectant els pobles i els indrets naturals i patrimonials més destacats.
Amb aquest recurs es confereix suport a l'elaboració i redacció de projectes referits a les necessitats de senyalització turística de mobilitat no motoritzada dels municipis i les comarques de la demarcació de Barcelona amb l'objectiu de potenciar l'oferta del territori.
S'hi inclouen les actuacions següents:
- Redacció de projectes de senyalització turística itinerària de mobilitat turística no motoritzada segons els criteris de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona.
- Redacció de projectes de desenvolupament i definició de la xarxa de mobilitat turística no motoritzada en l'àmbit rural a nivell comarcal.

Els projectes poden incorporar en la seva redacció un apartat relatiu a l'adequació d'espais (miradors, fonts...) o als arranjaments de petits trams de camins, sense que, necessàriament, sigui aquest l'objecte principal del projecte.

Si el projecte inclou continguts relacionats amb el patrimoni es consultarà a l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de maduresa de la proposta
- Es prioritzaran projectes de les sol·licituds que tinguin plans estratègics, de màrqueting, estudis de camins... [Fins a 20 punts]
20
Grau de contribució a la xarxa de mobilitat
- Municipis inclosos en la proposta (Es prioritzaran aquells projectes amb major nombre de municipis inclosos) [Fins a 10 punts]
- Estat actual de la xarxa de mobilitat (Es prioritzaran aquells projectes que actualitzin la xarxa de mobilitat) [Fins a 30 punts]
- Desenvolupament d'eixos dins de la xarxa (Es prioritzaran aquells projectes que desenvolupin eixos de mobilitat) [Fins a 20 punts]
- Relació del projecte amb projectes o actuacions al voltant (Es prioritzaran aquells projectes que s'interrelacionin amb altres projectes en front de projectes aïllats) [Fins a 10 punts]
70
Contribució turística de la proposta
- Es prioritzaran aquells projectes que contribueixin a una major diversificació turística del municipi [Fins a 10 punts]
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-105, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-105-23.pdf

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Compromís de nomenar un referent tècnic per part de l'ens local i de facilitar informació, documentació i espais per al desenvolupament correcte de l'actuació, en especial, la que fa referència a permisos de pas i d'altres autoritzacions necessàries.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Turisme

Tel. 934 022 970
ot.turisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23236