Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Recerca historicoarqueològica

L'objectiu és la realització i proveïment als ajuntaments dels següents treballs necessaris per a la recerca historicoarqueològica que impliquen la definició i valoració dels elements del patrimoni per a la seva conservació i protecció posterior:
- Estudis històrics
- Direcció d'excavacions arqueològiques i supervisió tècnica especialitzada.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Valoració per nombre d'habitants
- De 0 a 20.000 habitants: [40 punts].
- De 20.001 a 75.000 habitants: [30punts].
40
Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 30
Existència d'una intervenció prèvia
- Existència d'una única intervenció: [15 punts].
- Existència de més d'una intervenció: [10 punts].
15
Grau de vinculació de la demanda a altres accions o a la seva transversalitat 15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 80
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-155-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-155-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local a triar entre els 4 recursos: Protecció del patrimoni arquitectònic, Recerca històricoarqueològica, Planificació de la intervenció en monuments i Projectes d'intervenció en monuments

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret 78/2002, de 5 de març, de protecció de patrimoni arqueològic i paleontològic; Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Patrimoni Arquitectònic Local

Tel. 934 022 171
s.patrimonial@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23232