Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Promoció de la mobilitat sostenible

Amb aquest recurs es pretén fomentar la reducció dels desplaçaments amb vehicles privats i de combustibles fòssils i promoure els desplaçaments amb transports menys contaminants, per tal de fer uns entorns urbans amb més qualitat de l'aire, menys soroll, més seguretat, en definitiva, més sostenibles. No s'inclouen actuacions en l'àmbit d'influència de les vies gestionades per la Diputació de Barcelona. El recurs inclou les següents actuacions:
MOBILITAT SOSTENIBLE:
- Estudis de mobilitat a peu (camins escolars, etc.).
- Estudis de mobilitat en bicicleta (plans estratègics de la bicicleta, carrils bici, etc.).
- Estudis de zones de baixes emissions. Per ajudar els ens locals a complir els requeriments normatius que obliguen a establir zones de baixes emissions a partir d'una determinada població i tenint en compte que cap altre recurs de la Diputació ofereix suport en aquest sentit.
GESTIÓ DE LA MOBILITAT:
- Estudis de pacificació del trànsit.
- Estudis de vehicle compartit (car sharing, carpooling, bus i taxi compartit, etc.).
- Plans de desplaçament d'empresa (PDE, sols ajuntaments) i suport a la implementació d'accions derivades dels PDE.
- Disseny d'estratègies municipals per la gestió de la mobilitat obligada a centres d'activitat econòmica. Per donar eines als ens locals perquè puguin promoure aquesta gestió.
MOBILITAT ELÈCTRICA:
- Plans de mobilitat elèctrica, estudis d'implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i el seu model de gestió, etc.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte
- Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) o Pla de Mobilitat Urbana (PMU) [30 punts], o Estudi de mobilitat [20 punts]
- Pla de millora de la qualitat de l'aire [10 punts]
- Pla d'implantació de vehicles elèctrics [10 punts]
- Zona d'Especial Protecció de l'Atmosfera [10 punts]
- Grau de qualitat tècnica d'especial interès [10 punts], a criteri del personal tècnic de la Diputació per valorar aquelles actuacions que es volen potenciar en línia amb els objectius del recurs.
70
Nombre d'habitants
- Menys de 5.001 habitants [20 punts].
- De 5.001 a 10.000 habitants [16 punts].
- De 10.001 a 20.000 habitants [12 punts].
- De 20.001 a 50.000 habitants [8 punts].
- Més de 50.000 habitants [4 punts].
20
Treball en xarxa
- Grup de treball de qualitat de l'aire, mobilitat sostenible i soroll de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat [10 punts].
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-011-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-011-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: No s'inclouen actuacions en l'àmbit d'influència de les vies gestionades per la Diputació de Barcelona.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals els estudis podran estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23225