Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Promoció de la convivència als espais públics, comunitats de veïnat i equipaments municipals

Suport i acompanyament en actuacions locals per a promoure la convivència i les relacions comunitàries.
1. Diagnosi i estudis de la convivència als espais públics, comunitats de veïnat i equipaments municipals a fi de conèixer la situació de la convivència a escala ciutat, poble i/o barri.
2. Taula per promoure la convivència: dispositiu organitzatiu de caràcter transversal que té com a finalitat donar resposta, per part del consistori, a situacions de conflicte, malestar i desavinença veïnal al municipi de manera col·laborativa, coordinada i participativa.
3. Planificació estratègica en l'àmbit de la convivència: instrument per definir, organitzar i desenvolupar serveis i/o actuacions per a promoure la convivència, tenint com a marc regulador les ordenances municipals i, com a eixos d'acció, el dret a la ciutat, la no-discriminació, la interseccionalitat i el treball col·laboratiu.
4. Actuacions per promoure la convivència als espais públics, comunitats de veïnat i equipaments municipals que busquen promoure el vincle entre persones en entorns diversos i de proximitat a partir d'accions comunitàries; garantir la perspectiva interseccional en l'accés i en l'ús dels espais públics, comuns i/o col·lectius; facilitar la participació, la reciprocitat i relacions d'intercanvi dels veïns i veïnes a partir d'espais propositius, d'escolta activa, formació, elaboració de guies, entre d'altres.
5. Acompanyament en la gestió de les comunitats de veïnat: espai adreçat a tècnics municipals referents del suport a les comunitats de veïnat que té per objectiu la construcció d'instruments i l'anàlisi de pràctiques professionals i institucionals que permetin impulsar i promoure les relacions veïnals mitjançant la coproducció, la participació, la lluita contra la discriminació i des d'on poder teixir vincles de reciprocitat, cura i suport mutu.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat de l'actuació
- Valoració de la necessitat del projecte: [5 punts].
- Valoració del compromís i dels recursos disponibles: [10 punts].
- Valoració de disponibilitat de recursos interns per portar a terme l'actuació (recursos humans, materials, temporals i altres): [10 punts].
- Valoració de la possible continuïtat del projecte més enllà del suport tècnic: [10 punts].
- Existència d'estudis i documentació previs així com actuacions de l'àmbit objecte del projecte: [5 punts].
40
Grau de qualitat tècnica del projecte
- Desenvolupament de la informació i la qualitat del redactat del projecte: [15 punts].
- Coherència en la definició de la justificació, finalitat, objectius i desenvolupament del projecte: [15 punts].
30
Transversalitat i treball en xarxa
- Participació d'altres àrees de l'ens local: [15 punts].
- Participació social i dels agents socials del territori: [15 punts].
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-052-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-052-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens. Aquesta condició no s'aplica en el cas de sol·licitar el subproducte "Acompanyament en la gestió de les comunitats de veïnat"
Altres condicions: L'ens local només podrà escollir un àmbit de treball i una actuació a realitzar (veieu el formulari de dades tècniques).

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - En cas que el Servei sol·liciti a l'ens local documentació necessària per al desenvolupament del suport, aquest disposa d'un termini màxim de 2 mesos per a presentar-la. Aquesta condició és considera una activitat necessària
- Els ens locals que sol·licitin el subproducte "Acompanyament en la gestió de les comunitats de veïnat" hauran de participar en el 80% de les sessions de treball.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Altra normativa vinculada:
  - Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes
  - Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
  - Estatut d'Autonomia de Catalunya, 2006
  - Carta europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, 18 maig 2002.
  - Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
  - Ordenances municipals aplicables.
  - Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23223