Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Projectes de cooperació al desenvolupament

S'hi inclouen dues modalitats d'iniciatives per a les quals s'han de presentar sol·licituds diferenciades:

- Execució de projectes de cooperació al desenvolupament: es dona suport a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament liderats per un municipi o més de la demarcació de Barcelona que impliquin l'establiment o la consolidació de relacions estables i horitzontals de treball amb un o més municipis, consells provincials o equivalents d'un país en desenvolupament. La finalitat és promoure el compliment dels drets humans, l'enfortiment institucional, la modernització de les polítiques públiques locals i de l'administració municipal, la participació ciutadana, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a més de fer front als principals desafiaments de la Nova Agenda Urbana i a la localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

- Avaluació d'un projecte de cooperació al desenvolupament o d'una trajectòria d'agermanament: es dona suport a l'avaluació d'una trajectòria d'agermanament amb municipis de països receptors d'Ajuda Oficial al Desenvolupament o d'un projecte de cooperació al desenvolupament. Pot ser un projecte de cooperació al desenvolupament propi de l'ens sol·licitant, en el marc d'una relació directa i estable amb una contrapart homòloga, o bé d'una entitat arrelada al territori que hagi cofinançat l'ens sol·licitant. L'avaluació s'entén com un exercici de valoració sistemàtic i objectiu de la concepció, l'execució, resultats i impactes de l'acció avaluada. Liderada per l'ens sol·licitant, haurà de tenir un enfocament participatiu i d'aprenentatge per a totes les parts implicades. És imprescindible que l'avaluació reculli l'impacte al mateix municipi en termes de sensibilització i educació per a la ciutadania global.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022 i 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica
Grau de detall, claredat i coherència de l'actuació [15 punts].
Grau de detall, claredat del pressupost i proporcionalitat dels recursos amb les activitats previstes [15 punts].
Grau de pertinença de les activitats [10 punts].
Adequació dels recursos humans assignats per l'ens local sol·licitant [5 punts].
Grau d'inclusió de la perspectiva de gènere [5 punts].
50
Mecanismes de seguiment i participació
Grau de coherència del procés de seguiment [10 punts].
Es preveuen elements de comunicació de les activitats i resultats [10 punts].
20
Grau de pertinença i justificació
Disposició d'un pla o estratègia vigent en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament [10 punts].
Grau de pertinença de l'actuació [5 punts].
15
Grau de transversalitat i treball en xarxa
Participen altres àrees de l'ens local [10 punts].
Participen entitats de la societat civil i/o altres actors del municipi [5 punts].
15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-204-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-204-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per modalitat d'actuació.
Altres condicions: - Abans de presentar la sol·licitud, s'ha de concertar una reunió amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament per elaborar la proposta més adequada a les línies de la convocatòria.
- És imprescindible el lideratge municipal en la concepció, execució i seguiment de les iniciatives.
- S'exclouen els projectes d'emergència, ajut humanitari i reconstrucció així com aquelles activitats consistents en estades o brigades solidàries i beques.
- Per a la modalitat d'execució de projectes s'ha d'incloure obligatòriament una activitat de sensibilització a la ciutadania de l'ens sol·licitant i una activitat d'intercanvi entre els ens locals socis del projecte.
- Per a la modalitat d'avaluació és imprescindible que l'avaluació reculli l'impacte al mateix municipi en termes de sensibilització i educació per a la ciutadania global. El termini d'execució és anual.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Per als ens de fins a 20.000 habitants, els consells comarcals i els projectes relacionats amb projectes de cooperació directa de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament, el percentatge de cofinançament de l'ens sobre el cost total de l'actuació serà del 20%. Per a la resta d'ens, del 30%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 2. A excepció de: Per a la modalitat d'execució de projectes no s'acceptaran despeses de capítol 2 de l'ens local beneficiari. Per a la modalitat d'avaluació només es elegible la contractació d'experts per a la realització de l'avaluació.
Capítol 4. A excepció de: Per a la modalitat d'avaluació no s'acceptaran despeses vinculades a capítol 4.

Per la modalitat d'execució de projectes, el 100% de l'aportació de la Diputació de Barcelona s'ha de transferir a la contrapart del projecte. La contrapart pot justificar a l'ens destinatari despeses de personal i despeses corrents. Les despeses de bens inventariables no son elegibles.
Import màxim d'ajut: 60.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-060, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-060-23.pdf

Formulari associat C4-061, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-061-23.pdf

Per la modalitat d'avaluació, s'ha de lliurar exclusivament una còpia de l'informe final d'avaluació. Aquest informe ha d'annexar, com a mínim, el següent: la proposta metodològica definitiva amb la matriu d'objectius i indicadors; el llistat d'informants que han participat en l'avaluació; el disseny de les eines de recollida d'informació; els resultats sistematitzats de l'anàlisi de la informació obtinguda; i el llistat de documentació i bibliografia consultades. És imprescindible que l'avaluació reculli l'impacte al mateix municipi en termes de sensibilització i educació per a la ciutadania global.
Període d'execució i justificació: Pluriennal, 01/01/2023 a 31/12/2024
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2023; segona, 02/01/2024 a 15/11/2024
Justificació final: 02/01/2025 a 31/03/2025
Altres condicions d'execució i justificació: - Import mínim d'ajut: 5.000 euros.
- Import màxim d'ajut, per a la modalitat d'avaluació serà 16.000 euros.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23213