Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Projectes culturals

Es dona suport a projectes culturals dels ens locals que centrin la seva activitat en qualsevol disciplina o expressió artística relacionada amb les arts escèniques, art contemporani, audiovisual i cinema, patrimoni material, immaterial, llengua catalana, música, literatura, arquitectura, disseny o cultura científica.

Els projectes es poden executar en un o més municipis (exceptuant la ciutat de Barcelona), i poden referir-se a qualsevol dels diversos àmbits de la política cultural: creació, difusió, divulgació, formació i intercanvis culturals.

En queden exclosos els festivals artístics, les programacions professionals finançades pel Programa.cat, les activitats culturals del cicle festiu, les activitats dels museus de la Xarxa de Museus Locals (XML) i les de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM), el recurs "Museïtzació d'espais i equipaments patrimonials" i tots aquells projectes culturals objecte d'altres recursos específics inclosos en el Catàleg.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'innovació, qualitat cultural i mecanismes d'avaluació del projecte
- Interès qualitatiu i professional [15 punts]
- Ús d'indicadors que permetin l'avaluació qualitativa i quantitativa de la programació cultural desenvolupada per l'ens local [10 punts]
- Inclusió de propostes de risc, emergents i novetats [5 punts]
30
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- Recursos pressupostaris, materials i tecnològics [15 punts]
- Disposar del personal mínim per realitzar l'actuació [5 punts]
- Millora del cofinançament respecte a l'establert en les bases i recerca d'altres vies de finançament [5 punts]
25
Grau de governança, implicació i participació de la ciutadania i dels agents
- Participació en el disseny i/o execució del programa d'entitats, associacions i/o ciutadans [15 punts]
- Treball transversal amb altres àrees de l'ens [5 punts]
20
Abast territorial i treball en col·laboració amb altres ens
- L'àmbit territorial del projecte supera el del municipi sol·licitant o en el cas dels ens supramunicipals abasta tot el seu territori [5 punts]
- Col·laboració mancomunada entre diversos ens (cal presentar documents d'adhesió al projecte dels diversos ens) [5 punts]
- Municipis inferiors a 5.000 habitants i zones amb baixa densitat de població [5 punts]
15
Existència i desenvolupament d'estratègies de comunicació i/o d'activitats educatives
- Existència i desenvolupament d'activitats educatives [5 punts]
- Existència i desenvolupament d'estratègies de comunicació [5 punts]
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-084-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-084-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local que pot incloure, com a màxim, un únic projecte.
Altres condicions: - En queden exclosos els festivals artístics, les programacions professionals finançades pel Programa.cat, les activitats culturals del cicle festiu, així com les activitats dels museus de la Xarxa de Museus Locals (XML) i dels arxius de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) que tenen altres recursos en el catàleg on acollir-se.
- Per a la població de referència dels ens supramunicipals, es considera la suma de la població dels municipis que inclouen.
- Import mínim de sol·licitud: 1.500 euros.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de cofinançament de l'actuació que ha de garantir l'ens destinatari s'estableix segons els trams de població següents: de 1.001 fins a 5.000 habitants: el 30%; de 5.001 fins a 20.000 habitants: el 40%; de 20.001 fins a 50.000 habitants: el 50%, ens locals amb població superior a 50.000 habitants: el 60%.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import igual o inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Es pot justificar per capítol 1 fins al 30% de l'import de l'ajut, com a màxim.
Import màxim d'ajut: 10.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i d'associacionisme cultural
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Estudis i Recursos Culturals

Tel. 934 022 565
o.estudisrc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23212