Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Programes esportius

Suport econòmic a l'impuls de programes d'activitat esportiva continuada, posant especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. Els programes han de promoure l'activitat física de forma regular i continuada, amb una freqüència mínima d'una vegada a la setmana, una previsió inicial d'un mínim de 6 mesos de durada o amb un mínim de 3 mesos de durada per programes esportius estacionals (estiu i hivern), i han d'estar inclosos en algun dels següents àmbits:
- Esport i tecnologies: transformació digital per l'adaptabilitat de l'oferta d'activitats esportives continuades a les necessitats en matèria digital, per exemple, un programa de dinamització esportiva digital per a la gent gran.
- Esport i comunitat - Comunitat "Joventut Esportiva, Societat Activa": activitat esportiva continuada dirigida a col·lectius en situació de risc d'exclusió, amb l'objectiu de millorar la cohesió social a través de l'esport.
- Esport i salut: promoció del benestar emocional i prevenció de trastorns com la depressió o l'ansietat, entre d'altres, a través de l'exercici físic en el marc de programes d'activitats continuades.
- Esport, gènere i LGTBI+: impuls a programes d'activitats esportives que tinguin per objectiu trencar estereotips de gènere.
- Esport en edat escolar: Programes d'esport extraescolar en horari no lectiu pels infants i adolescents per abordar l'abandonament de la pràctica esportiva.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Coherència tècnica del programa
En termes d'adequació del programa i activitats a l'àmbit (fins a 50 punts), de coherència del nombre de persones usuàries amb l'àmbit (fins a 15 punts) i de coherència de la periodicitat/freqüència del programa i activitats amb l'àmbit (fins a 15 punts).
80
Incorporació d'altres agents al programa
Tant a nivell intern de l'ens local, com extern.
10
Nombre d'habitants de l'ens local sol·licitant
A menor població, més puntuació
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 35
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-134-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-134-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per programa esportiu, fins a dues sol·licituds per ens local
Altres condicions: - Cal la participació de l'ens com a promotor del programa d'activitat esportiva.
- La concessió restarà condicionada a l'esgotament dels recursos disponibles per a cadascun dels àmbits. En cas que no s'esgoti el crèdit d'algun dels àmbits, es repartirà entre els altres en funció de les necessitats.
- En cas que diferents ens locals presentin sol·licitud per al mateix programa, se'ls emplaçarà a tramitar una col·laboració interadministrativa.
- El personal tècnic de l'Oficina d'Activitats Esportives podrà sol·licitar una reunió de seguiment amb els responsables de l'ens local per avaluar el desenvolupament del programa.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Seran elegibles les despeses de Capítol 1, "despeses de personal", relatives a personal dels serveis esportius de titularitat municipal vinculat a un programa esportiu, les de Capítol 2, "despeses corrents en béns i serveis", associades a les despeses de contractació d'activitats esportives coorganitzades pels ens locals. L'adquisició d'elements de protecció individual i col·lectiva, elements higiènics i consumibles, necessaris per la realització de l'activitat esportiva; elements de senyalització i comunicació de seguretat de les activitats esportives. També les despeses de Capítol 4, "transferències corrents", destinades a sufragar despeses de foment d'activitats esportives coorganitzades pels ens locals.
Les despeses no podran correspondre en la seva totalitat a transferències a entitats que, en tot cas, hauran de ser entitats sense ànim de lucre. No es consideraran elegibles les subvencions a entitats esportives per al funcionament ordinari de l'entitat.
Tampoc seran elegibles les subvencions a esportistes individuals o col·lectius, les despeses de proves o campionats adreçats exclusivament a esportistes federats i tampoc l'adquisició d'equipacions esportives.
No s'acceptaran despeses d'actes esportius com ara càterings (àpats que no siguin avituallaments).
Import màxim d'ajut: 15.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-050, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-050-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: L'ens local, en cas de rebre atorgament, ha de preveure la presència de la marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial en el cas que es faci difusió pública de l'esdeveniment esportiu puntual i /o del programa esportiu continuat en qüestió, tal i com estableix el Règim regulador del Catàleg 2023. Aquesta presència de marca/imatge corporativa, podrà ser requerida en el tràmit de justificació.
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23210