Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Prevenció incendis forestals: Obertura de franges/parcel·les d'urbanitzacions i nuclis de població

Ajut econòmic per a l'execució dels treballs forestals per a la reducció de la densitat d'arbrat, i per a l'estassada de sotabosc, tal com estableix la legislació vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals, dels següent àmbits:

- La franja exterior de protecció d'urbanitzacions i altres nuclis de població, situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta, i de
- Les parcel·les de titularitat municipal ubicades dins del perímetre de la franja exterior de protecció de nuclis de població (excepte els nuclis delimitats com a Trama Urbana Consolidada - TUC - i els dels municipis que estant obligats a disposar de delimitació de TUC, no la tinguin definida) i d'urbanitzacions, situats/des en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

L'ajut econòmic inclou:
- El finançament de l'execució dels treballs forestals.
- El finançament de la direcció facultativa de l'obra.

No inclou:
- El finançament dels treballs de manteniment.

Els ajuntaments podran sol·licitar ajut econòmic per l'execució dels treballs forestals en l'àmbit de la franja exterior de protecció i/o de les parcel·les de titularitat municipal, individualment o de forma conjunta, tot i que es prioritzarà aquesta darrera modalitat agrupada.

Només seran subvencionables aquells projectes redactats o contractats per la Diputació de Barcelona.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Vulnerabilitat de la urbanització o nucli de població sol·licitat
Es valora la vulnerabilitat de les urbanitzacions o nuclis de població tenint en compte el creuament de dades d'orientació, pendent mitjà del terreny i grau de cobertura del sòl.
- Molt alta [30 punts].
- Alta [25 punts].
- Mitjana [20 punts].
- Mitjana baixa [15 punts].
- Baixa [10 punts].
- Molt baixa [5 punts].
30
Necessitat de reducció d'arbrat a la franja exterior de protecció de la urbanització o del nucli 20 de població sol·licitat
L'actuació sobre l'arbrat posada en relació amb el total de l'àmbit d'actuació es correspon als percentatges següents:
- Al 5% o menys [2 punts].
- Entre el 6 i el 10% [4 punts].
- Entre l'11 i el 20% [6 punts].
- Entre el 21 i el 30% [8 punts].
- Entre el 31 i el 40% [10 punts].
- Entre el 41 i el 50% [12 punts].
- Entre el 51 i el 60% [14 punts].
- Entre el 61 i el 70% [16 punts].
- Entre el 71 i el 80% [18 punts].
- Superior al 80% [20 punts].
20
Continuïtat i estabilitat de l'actuació
- Execució conjunta de totalitat de la franja i la totalitat de les parcel·les [20 punts]
- Execució de trams de franja per finalitzar actuacions finançades en el marc de catàlegs anteriors [15 punts]
- Execució de parcel·les municipals interiors vinculades a ajuts justificats en el marc de catàlegs anteriors per l'execució de la franja exterior de protecció [10 punts]
- Execució de franges que tinguin continuïtat amb altres franges executades amb finançament de Diputació de Barcelona [5 punts]
- La resta [0 punts]
20
Antiguitat dels projectes de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc
Es valoraran amb major puntuació les urbanitzacions i els nuclis de població amb projectes més recents respecte els antics. En cas que l'actuació es refereixi a la suma de dos projectes (franja i parcel·les), es considerarà l'any de redacció del projecte de franja.
- Projecte redactat a partir de l'any 2018 (inclòs) [15 punts].
- Projecte redactats entre l'any 2014 i 2017, ambdós inclosos [10 punts].
- Projecte redactat abans de l'any 2014 [5 punts].
15
Existència d'antecedents d'ajut econòmic
Es prioritzaran les urbanitzacions o els nuclis de població que han estat desestimats per puntuació més baixa i manca de recursos en convocatòries d'aquest recurs o equivalents dels 3 darrers Catàlegs de serveis.
- Desestimats en 3 ocasions [15 punts].
- Desestimats en 2 ocasions [10 punts].
- Desestimats en 1 ocasió [5 punts].
15
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Documentació que s'ha d'annexar:
Dades tècniques C1-182-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-182-23.pdf

Certificat de l'ajuntament que acrediti el manteniment de totes les franges i parcel·les executades, amb ajuts de la Diputació de Barcelona, en els tres i quatre anys anteriors al de l'actual catàleg.

En cas que la sol·licitud afecti a urbanitzacions o nuclis de població situats en sòl no urbanitzable, cal adjuntar un certificat de l'ajuntament amb la relació de finques i trams afectats dels que es disposa autorització de la propietat.

En cas que la sol·licitud afecti parcel·les de titularitat municipal, cal adjuntar un certificat de l'ajuntament o de la seu electrònica del cadastre que contingui la titularitat i la referència cadastral de la parcel·la o parcel·les sol·licitades (aquest certificat no és necessari si el projecte s'ha redactat en els darrers dos anys i no hi hagut canvis de titularitat).
Nombre màxim de sol·licituds: - Cada ajuntament pot sol·licitar un màxim de quatre (4) urbanitzacions o nuclis de població.
- S'ha de presentar una sol·licitud per cada urbanització o nucli de població.
Altres condicions: S'acceptaran sol·licituds d'obertura de franges amb projectes redactats o contractats per Diputació de Barcelona
- En sòl no urbanitzable a partir de l'any 2013 inclòs.
- Per la resta de casos a partir de l'any 2009 inclòs.
- Per a urbanitzacions o nuclis de població situats en sòl no urbanitzable, només seran objecte de valoració de la sol·licitud aquells trams afectats pel traçat de la franja exterior de protecció on l'ajuntament disposi d'autorització de la propietat.

- Per determinar l'import màxim de l'ajut s'actualitzaran els imports del projecte amb l'IPC segons la seva antiguitat . S'afegirà entre un 6 i un 10% d'aquest import, depenent de la complexitat de l'obra, per sufragar el cost de la direcció facultativa, i sempre serà d'un mínim de 500 euros.

- El cost mínim de l'actuació objecte d'ajut s'estableix en 2.000 euros.

Es desestimaran, total o parcialment, les sol·licituds en que:
- L'ajuntament hagi rebut ajut públic per a executar actuacions a la franja i/o parcel·les sol·licitades i consti que els treballs efectuats compleixen amb la legislació.
- L'ajuntament hagi estat beneficiari d'ajuts econòmics amb les mateixes finalitats i per la mateixa urbanització o nucli de població, en tres convocatòries anteriors del Catàleg.
- La manca de justificació d'actuacions i les justificacions amb validacions parcials desfavorables suposin la pèrdua acumulada de més d'un 50% de l'import de l'ajut atorgat a través d'aquest mateix recurs econòmic, en dos dels tres darrers períodes finalitzats de justificació del catàleg, i per la mateixa urbanització o nucli de població.
- L'any de redacció del projecte a executar sigui anterior al planejament urbanístic municipal vigent i afecti al traçat de la franja i/o a les parcel·les de titularitat pública sobre els que s'ha d'actuar.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: L'import individualitzat de l'ajut no pot excedir els percentatges següents sobre la despesa total de la inversió: 80% per a municipis de més de 20.000 habitants; 85% per a municipis d'entre 10.001 i 20.000 habitants; 90 % per a municipis d'entre 5.001 i 10.000 habitants; 95 % per a municipis d'entre 2.501 i 5.000 habitants; i 100% per a municipis de fins a 2.500 habitants, o ajuts iguals o inferiors a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 2.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

- La Direcció facultativa d'obra ha d'aportar a l'ajuntament la següent documentació: acta d'inici d'obra, actes de visita d'obra, certificació final d'obra, acta de recepció i, en el cas que es produïssin canvis de traçat de la franja respecte al previst inicialment al projecte, un mapa (plànol as built) digitalitzat amb el traçat finalment executat.
- A l'acta d'inici es farà constar obligatòriament que els signants disposen de còpies de la documentació escrita i cartogràfica del projecte, i que en són coneixedors del seu contingut i dels objectius a assolir.
- Al certificat final d'obra és obligatori que constin el detall dels trams i/o parcel·les certificats totalment, l'import certificat per cada tram o parcel·la i l'import total de l'obra certificada.

L'ajuntament haurà d'adjuntar la documentació presentada per la direcció facultativa d'obra, en el moment de la justificació de l'ajut.
Període d'execució i justificació: Diferida, 01/01/2024 a 31/12/2024
Justificació voluntària, fins 15/11/2024; final, 02/01/2025 a 31/03/2025
Altres condicions d'execució i justificació: - Amb la sol·licitud d'aquest recurs l'ajuntament es compromet tàcitament a planificar i establir l'instrument de finançament que consideri més oportú per assegurar el manteniment de les franges i/o parcel·les objecte de l'ajut.
- L'ajuntament es responsabilitzarà de tramitar les autoritzacions pertinents per a l'execució de les actuacions previstes.
- Els treballs forestals han de ser executats per empreses registrades amb l'epígraf IAE 912.
- La Direcció facultativa d'obra (DFO) ha de ser executada per un enginyer/a de forests o enginyer/a tècnic/a forestal col·legiat/da i no vinculat a les empreses adjudicatàries de l'execució dels treballs forestals.
- La DFO no pot decidir unilateralment el canvi de traçat de la franja. Qualsevol incidència en aquest sentit ha de ser notificada a l'ajuntament, qui ho comunicarà al centre gestor per a una valoració consensuada.
- Personal tècnic de la Diputació de Barcelona realitzarà una revisió dels treballs executats per confirmar l'adequació tècnica dels mateixos a la normativa vigent, i redactarà el corresponent informe tècnic de validació per tal que es pugui tramitar la liquidació definitiva de l'ajut i/o tancament de l'expedient administratiu. També es validarà l'assistència prestada per la DFO.
- Es validaran favorablement únicament aquells trams, subtrams i/o parcel·les que compleixin completament la normativa. La validació efectuada pel personal tècnic del centre gestor es recolzarà en el certificat final d'obra redactat per la DFO.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals; Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals; Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana; Art. 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i dels sector públic; Art. 204 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.Articles 7, 8 i 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'equipaments comercials, modificat per l'art. 113 de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica Prev. Mpal. Inc. For. i Des. Ag

Tel. 934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23206