Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Prevenció incendis forestals: Direcció facultativa d'obres de la infraestructura estratègica

Assistència tècnica per a la direcció facultativa de les actuacions de manteniment i millora de la infraestructura estratègica del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals, en endavant PPI, objecte del fons de prestació diferit " Prevenció incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègica ", del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs Locals.

El recurs inclou:
- Designació de director/a de les obres, en endavant DFO.
- Designació, si s'escau, de coordinador/a de seguretat i salut en obres, en endavant CSS.

El recurs no inclou:
- Assistència en l'obtenció de les autoritzacions pertinents per a l'execució de les obres.
- Assistència en la comprovació de la solvència tècnica i econòmica de l'empresa o empreses contractades.

El recurs és de modalitat diferida, per tant l'assistència es realitzarà durant l'any següent al de la present convocatòria

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Requisits de concessió:
Haver acceptat el fons de prestacio: Prevenció incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègica
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-181-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-181-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Com a ordre de prelació es considerarà la data de sol·licitud del recurs, o la data de presentació de la documentació verificable per a l'acceptació del fons Prevenció incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègica si aquesta fos posterior a l'esmentada data de sol·licitud.
Les actuacions objecte del present recurs seran exclusivament les relacionades a les actes d'acord vigents adjuntades al fons de prestació Prevenció incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègica
L'ajuntament es responsabilitzarà de:
- La contractació d'empreses capacitades tècnicament i econòmica per a l'execució de les actuacions d'acord amb la normativa vigent de contractació del sector públic, així com de la comprovació de llur solvència. Les actuacions hauran de ser executades per empreses registrades amb epígrafs IAE de l'agrupació 50 i/o 91, segons procedeixi.
- L'obtenció de forma prèvia a l'inici de les obres, de les autoritzacions pertinents de la propietat i de l'administració competent, per a la seva execució.
- La comunicació als adjudicataris de les obres i a la DFO, de possibles afectacions sobre xarxes de servei (aigua, electricitat, gas), aportant informes i/o cartografia de detall.
- L'ajuntament podrà validar els punts anteriors mitjançant la tramesa a la DFO, de forma prèvia a la signatura de l'acta d'inici de les obres, d'un certificat on quedi constància (a) de la confirmació de la solvència tècnica i econòmica de les empreses contractades, (b) de la disposició de les autoritzacions pertinents per a iniciar les obres indicant, si existeixen, les restriccions plantejades per les administracions i/o propietaris per a la seva execució, i c) de la comunicació, si s'escau, de les afectacions a xarxes de servei.
- Facilitar i/o habilitar el llibre d'incidències d'acord amb l'article 13 del Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: En sol·licitar aquest recurs, l'ajuntament accepta tàcitament la designació efectuada pel centre gestor de les persones que exerciran la DFO, i la CSS si s'escau, i a tal efecte nomenarà un responsable tècnic de l'ajuntament com a interlocutor de la direcció d'obra durant el període de realització de l'assistència. Les obres no podran començar amb anterioritat a la signatura completa de l'acta de replanteig i inici d'obra.

El recurs podrà ser revocat en els següents casos:
- Si a data 15 d'abril de l'any en que s'han d'executar les obres objecte de direcció facultativa, aquestes no estan adjudicades en la seva totalitat.
- Si no s'acompleixen les responsabilitats de l'ajuntament detallades al punt "Altres condicions de sol·licitud".
- Si alguna de les obres objecte de direcció facultativa ha estat iniciada abans de la signatura de l'acta de replanteig i inici d'obra.
La revocació de l'assistència tècnica deixarà sense efecte la designació de la DFO i de la CSS i la desestimació de la possible sol·licitud d'aquest recurs material de la convocatòria del Catàleg de serveis en dos anys posteriors a l'actual.

Si l'ajuntament ho sol·licita, la DFO li facilitarà les actes generades durant el període d'assistència.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat y de salut en les obres de construcció; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 03/07/2023 a 31/10/2023
Recurs material Recurs material
Gestió directa per encàrrec de l'ens

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica Prev. Mpal. Inc. For. i Des. Ag

Tel. 934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23205