Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Préstec de material esportiu

Es pretén afavorir la dinamització de les activitats esportives locals mitjançant el préstec de material esportiu i recreatiu que la Diputació de Barcelona posa al servei dels ens locals.
Per als municipis de fins a 2.500 habitants es facilitarà, una vegada a l'any, un servei gratuït de transport del material. El transport, muntatge i desmuntatge del circuit modular de Pump Track i de l'Exposició Jocs del Món es realitzarà a càrrec de la Diputació de Barcelona.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Estar adherit al Protocol sobre el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d'Esports publicat al BOPB, de 30/03/2015.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-133-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-133-23.pdf

En el cas de sol·licitar el Pump Track o l'Exposició Jocs del Món caldrà enviar signat, per l'Alcalde/essa o el Secretari/a, el document específic de condicions de prestació. Aquest document el trobareu a: www.diba.cat/esports/suport-material
Altres condicions: - Només es presta material per a dinamitzar activitats esportives.
- Abans de formalitzar la sol·licitud, cal contactar amb la Gerència de Serveis d'Esports al telèfon 934 727 539 (de 8 a 14 hores) per saber si el material està disponible i poder fer la reserva. No s'admeten reserves amb més de 3 mesos d'antelació respecte la data de celebració de l'activitat esportiva. En el cas del Pump Track i l'Exposició Jocs del Món és poden fer reserves per tot l'any.
- Per sol·licitar el Pump Track o l'Exposició Jocs del Món caldrà fer sol·licituds individuals.

Aquest recurs té relació amb el recurs "Esdeveniments esportius" i s'oferirà el transport i la instal·lació dels materials d'imatge corporativa en els espais on es desenvolupi l'esdeveniment, si es compleixen totes les següents condicions:
· Si l'ens ha rebut atorgament econòmic pel recurs "Esdeveniments esportius" en el catàleg de serveis del 2022 i si aquest ha estat un dels esdeveniments amb major puntuació.
· Si en el catàleg del 2023 l'ens ha presentat una sol·licitud del recurs "Esdeveniments esportius" pel mateix esdeveniment que l'any anterior i aquest esdeveniment es realitza entre els mesos de gener a maig.
En el cas que l'ens local demani altres materials que no siguin d'imatge corporativa, aquests no es transportaran ni s'instal·laran.

- Més informació a: www.diba.cat/web/esports/prestec-de-material-i-cessio-de-trofeus-i-medalles

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Podeu consultar el Catàleg de material de préstec a l'enllaç: www.diba.cat/web/esports/prestec-de-material

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23202