Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX)

Suport tècnic de prestació continuada que consisteix en un sistema de d'informació integral que incorpora diverses funcionalitats relacionades amb la planificació, la gestió i l'avaluació de l'activitat que desenvolupen els serveis locals d'ocupació i oficines tècniques laborals.

La prestació del recurs està subjecte a les especificacions determinades a: www.diba.cat/documents/36150622/36294149/Especificacions+del+servei+PTX.pdf/59b3649e-f00d-4649-bde9-91ee33e773f1

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
L'àmbit territorial de l'actuació inclogui una població potencialment activa (16-64 anys) igual o superior a 1.900 persones (Font: INE, segons el padró vigent en el moment d'aprovació del Catàleg).
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-094, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-094-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'ens local ha d'estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC) i/o al vigent Protocol general de la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (Xarxa OTL).
- L'àmbit territorial de l'actuació inclogui una població potencialment activa (16-64 anys) igual o superior a 1.900 persones (Font: INE, segons el padró vigent en el moment d'aprovació de la convocatòria corresponent).
- La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23200