Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Plans locals d'acció comunitària inclusiva

Suport a l'elaboració i la millora dels plans locals d'acció comunitària inclusiva. L'objectiu principal és dotar de sentit estratègic el conjunt d'accions adreçades a promoure la inclusió i la cohesió social, la lluita contra la pobresa i l'enfortiment comunitari, així com establir vincles entre veïns i veïnes en entorns cada cop més diversos. Es treballarà a partir d'un model integrador de plans de desenvolupament comunitari i de plans d'inclusió social amb perspectiva interseccional. Així mateix, s'ofereix suport al desenvolupament del treball en xarxa entre el conjunt d'actors que intervenen en el territori i es promou la convivència, la no-discriminació i la igualtat de tracte, així com la participació veïnal i comunitària.

Les actuacions principals que s'inclouen són:
- Suport a l'elaboració de la diagnosi d'inclusió i d'exclusió social
- Suport al disseny de les línies d'actuació i a la implementació de plans d'acció comunitària inclusiva.

Les sessions i activitats es realitzaran de forma presencial o telemàtica segons la proposta metodològica específica i/o el que assenyalin els protocols preventius de salut en cada moment.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
-L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació mínima de 40 h mensuals al projecte: [40 punts]
-L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació entre 20 i 39 h mensuals al projecte: [20 punts]
-L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació entre 10 i 19 h mensuals al projecte: [10 punts]
-Menys de 10 hores mensuals al projecte: [0 punts]
40
Treball en xarxa
-Es treballa amb altres agents socials i/o econòmics / altres administracions (treball en xarxa), amb altres àrees / àmbits de l'ens local (treball transversal) i/o amb altres ens locals (treball cooperatiu):
L'ens treballa amb els tres nivells de cooperació: [35 punts].
L'ens treballa amb dos nivells de cooperació: [20 punts].
L'ens treball en un sol nivell: [5 punts].
35
Existència d'antecedents: recursos atorgats en anys anteriors, per promoure la rotació dels ens locals
- Ens locals que hagin rebut aquest recurs en el darrer any: [25 punts].
- Ens locals que no hagin rebut aquest recurs en el darrer any: [0 punts].
25
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-051-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-051-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Per accedir a "Suport al disseny de les línies d'actuació i a la implementació de plans d'acció comunitària inclusiva" cal tenir una "Diagnosi d'inclusió i exclusió social".

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: En cas que el Servei sol·liciti a l'ens local documentació necessària per al desenvolupament del suport, aquest disposa d'un termini màxim de 2 mesos per a presentar-la. Aquesta condició és considera una activitat necessària.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
    Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23196