Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Plans i projectes per al desenvolupament cultural local

Els plans i projectes per al desenvolupament cultural local tenen com a objectiu donar resposta a les demandes dels ens locals sobre polítiques i projectes culturals, eines, recursos de gestió per a la dinamització i transformació cultural i social al territori. Inclou:

- Elaboració de plans i projectes estratègics per a l'acció cultural local: plans d'acció cultural, plans d'equipaments culturals i altres documents estratègics.

- Disseny d'eines i recursos que siguin d'utilitat per a la gestió cultural municipal i que busquin millorar l'ús, la programació i la posició estratègica d'equipaments culturals: plans d'usos d'equipaments culturals, diagnosis de la dinàmica cultural, reglaments i propostes de gestió d'equipaments, anàlisis de costos i altres recursos específics.

- Informes d'avaluació i impacte que esdevinguin processos de reflexió i d'intervenció temàtics: estudis d'impacte social d'esdeveniments i activitats culturals, anàlisis de polítiques culturals a partir de l'Agenda 21 de la cultura o en el marc dels ODS i els Drets culturals, avaluació de plans estratègics i altres informes de valoració.

- Acompanyament en processos i aplicació de polítiques culturals: suport en el desplegament de plans d'acció cultural, constitució d'espais de participació i nous projectes de desenvolupament cultural.

Més informació a: www.diba.cat/cerc/assessorament


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció, planificació i execució
- Claredat del projecte exposat: descripció de la necessitat i expectatives dels resultats: [20 punts].
- Documentació complementària (plans, estudis i informes sectorials del municipi, llistat d'espais i equipaments culturals, llistat dels principals agents socioculturals, organigrama de l'Ajuntament i de la Regidoria de Cultura, pressupost de l'Ajuntament i de la Regidoria de Cultura dels darrers 4 anys, memòria de la Regidoria de Cultura dels darrers 2 anys: [15 punts].
- Transferibilitat (bones pràctiques): [10 punts].
45
Grau de viabilitat i corresponsabilitat
- Adequació del projecte a la franja de població i característiques del municipi: [15 punts].
- Disposar del personal mínim suficient per poder desenvolupar l'actuació [10 punts].
- Inversió en cultura per habitant els darrers tres anys: [10 punts].
35
Antecedents de la sol·licitud
- Peticions no ateses al catàleg anterior per manca de recursos: [10 punts].
- No haver rebut suport d'aquest recurs els darrers quatre anys, tret que comporti la continuïtat d'una intervenció precedent: [10 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-083-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-083-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural; Llei 11/2009, de 6 de juliol, d'espectacles públics i activitats recreatives
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 03/07/2023 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Estudis i Recursos Culturals

Tel. 934 022 565
o.estudisrc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23195