Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Plans directors de cooperació al desenvolupament

Es dona suport a l'elaboració i/o avaluació de plans directors de cooperació al desenvolupament.

El pla és un document estratègic que defineix la política pública local en aquest àmbit, és a dir, les orientacions estratègiques, les modalitats d'intervenció, les prioritats temàtiques i geogràfiques, les accions i els instruments de gestió, seguiment i avaluació, així com els recursos assignats. Entre les modalitats destaca l'Educació per a la Ciutadania Global, que haurà de tenir un desenvolupament estratègic adequat en el pla que s'elabori.

En el cas de l'avaluació, es tracta d'un exercici objectiu i sistemàtic d'anàlisi dels resultats de la implementació del pla, que promou el debat i la reflexió dels actors implicats, per tal d'extreure'n aprenentatges i lliçons que ajudin a encarar millor les accions futures.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de la proposta en termes conceptuals i claredat expositiva
- Nivell de claredat de la justificació i descripció de l'actuació [20 punts].
- Nivell de detall i qualitat de les activitats de comunicació i difusió, seguiment i avaluació del procés [10 punts].
30
Grau d'implicació dels diferents actors del territori
- Grau de participació dels diferents departaments i serveis de l'ens local en el procés [10 punts].
- Grau de participació i implicació del món associatiu de cooperació del territori en el procés [10 punts].
- Nivell d'obertura del procés a la participació d'altres tipus d'actors del territori diferents als de cooperació [10 punts].
30
Grau de dotació de recursos i calendari d'execució que garanteixi la viabilitat de l'actuació
- Grau de detall i claredat del pressupost [5 punts].
- Cost raonable i coherent amb el procés, activitats i grandària del municipi [5 punts].
- Suficiència de recursos humans destinats [5 punts].
- Calendari factible i coherent [5 punts]
20
Grau de pertinença i justificació de l'actuació 20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-203-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-203-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - La sol·licitud d'aquest recurs és incompatible amb la sol·licitud pel recurs "Identificació d'orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupament".
- Queden exclosos aquells municipis que hagin estat beneficiaris d'aquest recurs o del recurs Identificació d'orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupament en els darrers 4 anys.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 1.000 habitants i els consells comarcals.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 2.


Només són elegibles les despeses de capítol 2 vinculades a la contractació d'un expert/a per a l'elaboració i/o avaluació del Pla director de cooperació al desenvolupament.
Import màxim d'ajut: 16.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

S'ha de lliurar una còpia del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament elaborat i/o del seu informe final d'avaluació. El Pla haurà de contenir una estratègia desenvolupada en l'àmbit de l'Educació per a la Ciutadania Global. Aquest document ha d'annexar, com a mínim, el detall del procés dut a terme i la metodologia emprada: enfocament metodològic i descripció de les fases i activitats principals amb el calendari executat; estructura creada per al procés (persones involucrades, com s'han organitzat i quin rol han tingut); eines i espais de recollida d'informació; llistat de persones i entitats participants.
Període d'execució i justificació: Pluriennal, 01/01/2023 a 31/12/2024
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2023; segona, 02/01/2024 a 15/11/2024
Justificació final: 02/01/2025 a 31/03/2025
Altres condicions d'execució i justificació: - En el cas de que l'ajuntament rebi finançament de la Diputació per a l'elaboració d'un Pla d'internacionalització, s'han de preveure mecanismes de coordinació en l'elaboració d'ambdós plans.
- Import mínim d'ajut: 5.000 euros.
- Import màxim per trams de població: de 10.001 a 50.000 habitants: 12.000 euros; a partir de 50.001 habitants: 16.000 euros.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23193