Fitxa del recurs

Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana
Urbanisme i habitatge

Plans de protecció civil municipals - DUPROCIM

Es dona suport a la redacció, realització de simulacres i implantació de Document Únic de Protecció Civil
(DUPROCIM).

La redacció del DUPROCIM, que incorpora tots els riscos que afecten al municipi, és obligatòria per als
municipis en els termes que estableix la normativa de protecció civil i el Decret 155/2014, pel qual s'aprova
el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals. El seu objectiu
és planificar la protecció civil en tot el seu terme municipal.

Es pot sol.licitar:
- La redacció del DUPROCIM
- L'actualització, revisió i simulacre del DUPROCIM homologat amb l'eina de gestió de l'operativa municipal
d'emergències.
- La implantació del DUPROCIM homologat, que es farà amb l'aplicació PCOM (Protecció Civil Operativa Municipal). En aquest cas, s'haurà de presentar també una sol·licitud per al recurs "PCOM-Aplicació informàtica per a la gestió de les emergències al municipi".


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de vulnerabilitat del municipi
Es té en compte el nombre riscos i els plans de protecció civil que cada municipi té l'obligació o recomanació d'elaborar d'acord amb el Mapa de protecció civil de Catalunya, així com el número d'urbanitzacions i altres vulnerables que s'han d'incorporar al DUPROCIM i determinen el grau de vulnerabilitat del municipi. En cas de manca de disponibilitat pressupostària per atendre tota la demanda es prioritzaran les sol·licituds de redacció del DUPROCIM. En les sol·licituds d'implantació es prioritzaran municipis que no hagin realitzat cap implantació del DUPROCIM homologat en els darrers 4 anys.
50
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població
Gradació en funció de la població, amb preferència pels ens que tinguin menys habitants.
40
Sol·licitud reiterada no atesa en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària
Es prioritzen els municipis amb sol.licituds reiterades no ateses en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària.
10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Atès que són fases diferenciades, es valoraran per separat la redacció, l'actualització, revisió i simulacre i la implantació del DUPROCIM homologat.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Regul.i Prog.Protec.Civil

Tel. 934 049 312
o.activitats@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23191