Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Plans d'acció internacional

Amb aquest recurs es vol donar suport a la planificació estratègica de l'acció internacional dels ens locals, amb l'objectiu d'impulsar polítiques locals de relacions internacionals integrals i sostenibles. Pot incloure:

- Elaboració de Plans estratègics d'acció internacional
- Avaluació dels plans.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de solidesa de l'actuació i coherència amb el marc estratègic del territori i, en particular, de la seva acció internacional
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Actuació emmarcada en els objectius del PAM i/o en els instruments de planificació estatègica de l'ens [10 punts].
2. Coherència de l'actuació en relació a la trajectòria de treball prèvia de l'ens en l'àmbit internacional [10 punts].
3. Alineament del pla amb les agendes europees i internacionals [10 punts].
30
Grau de qualitat tècnica del projecte
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Quina és la necessitat, oportunitat o problema a abordar? [10 punts].
2. Coherència entre les activitats a desenvolupar el calendari i els resultats esperats [20 punts].
3. Pressupost adequat a la dimensió de l'actuació [10 punts].
40
Grau de lideratge polític de l'ens local en la definició i execució de l'actuació
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Compromís polític, grau d'implicació Alcaldia/Gerència [5 punts].
2. Grau de transversalitat en la definició i execució de l'actuació [5 punts].
10
Grau de desenvolupament de mecanismes d'implicació de la societat civil i dels agents locals
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Agents locals, representants de la societat civil i ciutadania que s'ha previst implicar [5 punts].
2. Existència i/o creació d'espais de concertació (p.e. Consells de ciutat) que es preveuen mobilitzar durant l'execució de l'actuació [5 punts].
10
Absència de revocació parcial superior al 50% o renúncia en el mateix recurs en les edicions de 2019 i 2018 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-201-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-201-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: El cost mínim previst de l'actuació és de 8.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Per als ens locals amb població de mes de 10.000 habitants i fins 50.000 habitants, el percentatge de cofinançament de l'ens sobre el cost total de l'actuació serà del 20%. Per a la resta d'ens, del 30%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1: màxim 20% del cost total. Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2).

Capítol 2. A excepció de: només s'acceptaran despeses derivades de la contractació externa per la realització del pla o per la seva avaluació
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-058, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-058-23.pdf
Període d'execució i justificació: Pluriennal, 01/01/2023 a 31/12/2024
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2023; segona, 02/01/2024 a 15/11/2024
Justificació final: 02/01/2025 a 31/03/2025
Altres condicions d'execució i justificació: En el cas que l'ens local rebi finançament de la Diputació per a l'elaboració d'un Pla director de cooperació al desenvolupament, s'haurà de preveure mecanismes de coordinació en l'elaboració d'ambdós plans.

Import màxim d'ajut:
15.000 euros: Per ens locals de més de 10.000 habitants i fins 50.000 habitants.
20.000 euros: Per ens locals de més de 50.000 habitants.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 16/2014, de 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Europa i Estratègia Internacional

Tel. 934022077
o.europa.eint@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23188