Fitxa del recurs

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme
Turisme

Planificació i gestió turística

Elaboració d'estudis i/o informes operatius amb l'objectiu de millorar el desenvolupament i la gestió turística de les destinacions de la demarcació de Barcelona, com per exemple, plans estratègics de turisme, de màrqueting turístic, d'accessibilitat turística, anàlisi de l'oferta i/o viabilitat turística de recursos i/o productes turístics.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de la viabilitat tècnica i temporal de l'actuació sol·licitada
- Objectius, activitats i resultats esperats del projecte [35 punts].
- Antecedents i justificació del projecte [25 punts].
- Adequació temporal [10 Punts].
70
Nivell de la governança turística del municipi 15
Grau de solidesa del projecte 15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-103, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-103-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Es podrà presentar una única sol·licitud per ens.
Altres condicions: - Compromís de nomenar un referent tècnic per part de l'ens local i de facilitar informació, documentació i espais per al desenvolupament correcte de l'actuació.
- Aquells ens locals que van tenir atorgat el recurs l'any anterior no poden rebre assistència tècnica en el Catàleg vigent.
- En cas que es formalitzi l'assistència tècnica del Catàleg vigent, no es concedirà una nova assistència pel mateix recurs en el Catàleg de l'any següent al de la concessió.
- Un cop realitzats, aquests treballs podran ser cedits per a la seva consulta interna a les institucions turístiques comarcals de la destinació del territori que ocupi la sol·licitud amb les quals la DB té un marc de treball en xarxa a traves de la signatura de convenis. A més, es posarà a disposició del fons documental del LABturisme a efectes de consulta interna.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: - Municipis amb més de 75.000 habitants: 50%
- Municipis entre 25.001 i 75.000 habitants: 40%
- Municipis entre 15.000 i 25.000 habitants: 25%
- Municipis amb un número inferior a 15.000 habitants: 0%.
- En cas d'actuacions d'abast supralocal, es tindrà en compte el municipi amb major número d'habitants.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Altres condicions d'execució i justificació: Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Turisme

Tel. 934 022 970
ot.turisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23186