Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Pla de seguretat local

La Llei 4/2003, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, estableix els principis bàsics d'organització i actuació en l'àmbit de la seguretat, i proposa l'elaboració i desenvolupament dels plans de seguretat local com el principal instrument estratègic per a la definició i la gestió de polítiques orientades a la millora de la seguretat pública. La finalitat del recurs és la redacció del Pla de seguretat local, d'acord amb la "Guia per a l'elaboració de plans locals de seguretat" de la Comissió de Policia de Catalunya del Departament d'Interior i fent servir les fitxes amb format estandarditzat per a l'elaboració d'aquests plans que es trobaran al web de l'extrapol.
També s'haurà de tenir en compte la perspectiva de gènere en l'elaboració del pla.
El pla es podrà estructurar de la manera següent:
1. Fase de diagnosi de l'estat de la seguretat al municipi
2. Fase de definició d'objectius i disseny de les accions del pla. El pla s'estructurarà en cinc programes:
- Seguretat ciutadana
- Seguretat viària i mobilitat
- Protecció civil i emergències
- Qualitat de vida i civisme
- Gestió del sistema local de seguretat pública.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 5.001 i 50.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Increment del nombre d'accidents de trànsit, de les infraccions penals i administratives en els darrers dos anys.
- pel percentatge d'increment d'accidents de trànsit [25 punts].
- pel percentatge d'increment d'infraccions penals [25 punts].
- pel percentatge d'increment d'infraccions administratives [25 punts].
La subpuntuació de 25 punts cada supòsit es distribuirà d'acord amb els trams següents:
Increment inferior a 31%, 15 punts; increment del 31% fins al 60%, 20 punts; increment superior al 60% 25 punts.
75
Existència de serveis d'oci i, logístics, IES i esdeveniments en què participin un alt nombre de persones 20
Nombre d'establiments obligats a disposar de mesures de seguretat 5
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-209-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-209-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ajuntament.
Altres condicions: L'ajuntament ha de tenir cos de policia local i no ha de tenir Pla de seguretat local elaborat.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: - Cost màxim de l'actuació: 12.000 euros.
- Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost màxim total de l'actuació: per als municipis de 5.001 a 10.000 habitants, 20%; per als municipis de 10.001 a 20.000 habitants, 30%; per als municipis de 20.001 a 50.000 habitants, 50%.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: - El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i el Gabinet de Prevenció i Seguretat (GPS) de la Diputació de Barcelona són els encarregats de la direcció tècnica i de la supervisió de l'elaboració del Pla, alhora que presten l'assessorament que sigui necessari.
S'estableixen les condicions següents:
- En un termini màxim d'1 mes a comptar des de la concessió de l'ajut es convocarà una primera reunió entre l'ajuntament, el GPS i on s'explicarà com s'ha d'elaborar el Pla i es resoldran dubtes.
- Abans d'iniciar la diagnosi i un cop s'hagi adjudicat el contracte de redacció del Pla o es designi personal propi de l'ajuntament a aquest efecte, es convocarà una segona reunió per tal d'assessorar-los a la que assistiran aquests així com el personal de l'ajuntament i del GPS.
- Durant l'execució del Pla es mantindran reunions bimestrals amb l'ajuntament, el contractista i el GPS. D'aquestes reunions s'estendran actes per la persona que es designi com a secretari en aquestes reunions.
- Un cop el Pla de Seguretat estigui redactat l'ajuntament l'enviarà tant al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya com al GPS per a realitzar la darrera revisió i que d'acord amb la normativa d'aplicació es pugui elevar a la Junta Local de Seguretat per a la seva aprovació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya; Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis d'entre 5.001 i 50.000 habitants
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gabinet Prevenció i Seguretat

Tel. 934 022 816
gb.p.seguretat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23183