Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Pla d'actuació de mandat (PAM)

D'acord amb la conjuntura política municipal del 2023, es dona suport en el disseny i el sistema de seguiment de plans d'actuació de mandat amb l'objectiu de facilitar un full de ruta que permeti millorar l'eficiència, la viabilitat i l'adequació de les polítiques i serveis locals, i també d'acomplir la normativa de transparència. El tipus d'assistència s'adaptarà a les necessitats de cada ens i pot incloure suport metodològic en:

- L'elaboració de plans de mandat
- El seguiment de plans de mandat.

D'acord amb la convocatòria corresponent, es preveu que el recurs estigui disponible a l'anualitat 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis entre 1.001 habitants i 20.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- Si l'Ajuntament no compta amb un Pla d'actuació de mandat a la legislatura anterior: [40 punts].
- Si l'Ajuntament compta amb un Pla d'actuació de mandat a la legislatura anterior: [30 punts].
- Si l'Ajuntament compta amb un sistema de seguiment i/o avaluació de plans o projectes amb indicadors: [20 punts].
- Si l'Ajuntament no compta amb un sistema de seguiment i/o avaluació de plans o projectes amb indicadors: [10 punts].
- Si l'Ajuntament compta amb algú amb experiència en l'àmbit de planificació, seguiment i avaluació de polítiques: [40 punts].
- Si l'Ajuntament no compta amb algú amb experiència en l'àmbit de planificació, seguiment i avaluació de polítiques. [10 punts]
100
Requisits de concessió:
Puntuació mínima de 50 punts
Per tal de prestar el recurs cal que la puntuació associada al criteri de valoració arribi a ser, com a mínim, de 50 punts.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-222-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-222-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públics; Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2023: 03/07/2023 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Planificació i Avaluació

Tel. 934 020 709
s.planif.avaluacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23181