Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Educació

Noves oportunitats educatives 4.10: Finançament per a l'impuls d'un sistema local d'orientació

Participació en el finançament d'actuacions d'impuls a la construcció d'un sistema local d'orientació i noves oportunitats educatives, que tinguin en compte l'atenció a les transicions educatives i que facilitin la continuïtat i els itineraris formatius de la població jove en centres educatius, equipaments juvenils o d'altres espais municipals. Les actuacions poden incloure recursos formatius, recursos educatius i accions d'orientació i acompanyament.
La concessió del suport genera de forma automàtica la condició de membre de la Xarxa NOE (noves oportunitats educatives) per part de l'ens local sol·licitant.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat educativa
- Treball per l'equitat [10 punts]
- Personalització del aprenentatges [10 punts]
- Connexió amb els agents eductius de l'entorn [10 punts]
- Estratègies d'orientació i seguiment de la trajectòria educativa [10 punts]

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica d'avaluació que recull, d'una banda, els subcriteris relacionats anteriorment i, d'altra, els resultats corresponents a diferents nivells d'adequació de cada subcriteri.
Per al tots els subcriteris: 0 punts no adequat, 5 punts adequació suficient i 10 punts adequació excel·lent.
Les pautes de valoració dels diferents nivells d'assoliment es poden consultar a: diba.cat/web/educacio/cataleg
40
Formulació estratègica i marc de gestió
Coherència entre l'actuació a finançar i l'estratègia local de reducció de l'abandonament escolar prematur
Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques que acompanya la sol·licitud: 0 punts no adequat, 10 punts adequació suficient, 15 punts adequació notable i 20 punts adequació excel·lent.
Les pautes de valoració dels diferents nivells d'assoliment es poden consultar a: diba.cat/web/educacio/cataleg
20
Factors d'equitat i característiques socioeducatives
- Percentatge de seccions censals amb risc de vulnerabilitat. Valoració automàtica a partir de les dades de distribució de renda de les llars de l'Instituto Nacional de Estadística. S'elabora un indicador que estableix una distribució progressiva on, a major percentatge de seccions censals amb més del 25% de la seva població per sota dels 10.000 euros d'ingressos per unitat de consum, major proporció de punts s'obté [20 punts].
- Població diana 16-21. Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient poblacional 16-21 que estableix una distribució progressiva on, a major grandària de població 16-21 de l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté [20 punts].
40
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-118-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-118-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Els municipis de menys de 5.000 habitants només podran presentar sol·licitud en el cas de ser ens gestors de xarxes intermunicipals.
- Les actuacions del projecte han de computar un mínim de 450 hores, que inclou les hores lectives, les d'atenció directa a l'alumnat (orientació i acompanyament) i de coordinació del treball intern i extern.
- Estan exclosos de finançament d'aquest recurs els cursos de preparació per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, i els de Programes de Formació i Inserció.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Cap. 1, 2 i 4 en els conceptes de despeses següents:
- Personal formador i orientador, intern i extern.
- Corresponents a les activitats de preparació, seguiment de la formació pràctica en centres de treball i seguiment i avaluació dels participants.
- Derivades de la realització d'activitats formatives fora del centre.
- De materials directament relacionats amb el curs.
- De lloguer, arrendament financer i arrendament operatiu d'aules, tallers i equipaments didàctics.
- Derivades de l'assegurança d'accidents.
- Derivades de la locomoció vinculades amb l'actuació.
Import màxim d'ajut: 20.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, especialment a l'art 5.6 quan diu que correspon a les Administracions Públiques l'obligació de facilitar l'accés a la informació i a la orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i el seu accés; la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, en especial, l'art 21.2.m quan estableix com un dret de l'estudiant el rebre orientació en els àmbits educatiu i professional; i, entre d'altres, la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, quan: a l'art. 15 estableix la competència de l'Administració local per participar en els serveis d'informació i d'orientació professionals; i a l'art.12 la seva obligació per adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves amb fracàs escolar.. i en general de les persones amb risc d'exclusió social.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23176