Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Salut pública

Millora d'infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà

L'objectiu del recurs és donar suport als municipis per garantir la qualitat sanitària de l'aigua de consum humà, quan hi ha mancances en petites infraestructures de la xarxa d'abastament que no permeten garantir la qualitat, que es detecten a través de les inspeccions oficials de la Gencat com a autoritat sanitària i en el desenvolupament del suport material que presta la Diputació de Barcelona. La finalitat és protegir la salut de les persones enfront els riscos derivats de l'aigua de consum humà.

Actuacions:
- Protecció i adequació sanitària de les captacions subterrànies (ventilacions dels brocals, construcció d'arquetes, casetes de protecció, desguassos, sobreeixidors, canals de derivació, revestiment interior, tubs de captació, perímetres de protecció; automatització de la captació per diferents paràmetres; instal·lació de mesuradors, ...)
- Protecció i adequació sanitària de les captacions superficials (perímetres de protecció, instal·lació d'arqueta de decantació i prefiltre de graves/sorra, automatització de la captació per diferents paràmetres, instal·lació de mesuradors,...)
- Millora del tractament de l'aigua (instal·lació d'autoanalitzadors i dosificadors automàtics de clor, mesuradors de pH, terbolesa, etc.; instal·lació de sistemes de telecontrol, altres sistemes/processos de tractament per coagulació, oxidació).
- Millores dels dipòsits (instal·lació de mesuradors i adequació estructural del dipòsit d'acord amb la normativa sanitària, de desaigües, connexions, bypassos, bicompartimentacions, punts de mostreig,...).
- Millores de les conduccions d'aigua (sectorització de la xarxa, instal·lació de punts de presa de mostres, punts de purga, mesuradors de clor, substitució de materials que puguin suposar risc sanitari). No són objecte del recurs les actuacions per millorar el rendiment de la xarxa.
- Adquisició d'aparells de mesura portàtils (mesuradors de clor, pH, terbolesa i altres paràmetres).


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Requisits de concessió:
L'ajuntament ha de rebre del Servei de Salut Pública suport material pel control sanitari de l'aigua de consum humà.
S'ha d'haver detectat una deficiència a la xarxa
S'ha d'haver detectat una deficiència a la xarxa, durant la visita per l'elaboració del PAG o en el control analític, que posi en risc la qualitat sanitària de l'aigua de consum humà o que la deficiència estigui recollida a l'acta d'inspecció de l'autoritat sanitària.
L'ajuntament ha d'indicar l'estat d'execució de les actuacions mitjançant la complimentació del formulari annex a la sol·licitud
Les actuacions NO requereixen licitació:
· Es disposa de finançament complert per executar l'actuació, tenint en compte l'aportació de la Diputació de Barcelona.
· L'òrgan competent de l'ens executor ha aprovat l'adjudicació o reconegut les obligacions corresponents a l'objecte d'ajut.
· S'han realitzat els estudis previs que preceptivament exigeix la normativa aplicables a l'obra objecte de l'ajut.

Les actuacions SI requereixen licitació:
· Es disposa de finançament complert per executar l'actuació, tenint en compte l'aportació de la Diputació de Barcelona.
· L'òrgan competent de l'ens executor ha aprovat l'expedient de contractació i disposat l'obertura del procediment d'adjudicació, conforme l'establert en la normativa en matèria de contractació.
· S'han realitzat els estudis previs que preceptivament exigeix la normativa aplicables a l'obra objecte de l'ajut.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-064-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-064-23.pdf

- Projecte i pressupost de l'actuació signats electrònicament per personal tècnic competent. El projecte ha de descriure i justificar sanitàriament l'actuació i el pressupost ha de ser desglossat.
- Acta de la darrera inspecció oficial a la zona de subministrament i instal·lació objecte de l'actuació, duta a terme per l'autoritat sanitària (Generalitat de Catalunya).

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 6.
Import màxim d'ajut: 40.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-015, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-015-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: L'import màxim per municipi i convocatòria de 40.000 euros es pot demanar en una única sol·licitud o en diverses sol·licituds per actuacions diferents.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya; Llei 140/2003, de 7 de febrer, de criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23170