Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Urbanisme i habitatge

Millora de les xarxes de serveis urbans

La finalitat és la redacció dels documents tècnics necessaris per a facilitar als tècnics i polítics municipals la presa de decisions sobre les inversions que cal dur a terme a les xarxes de serveis urbans, per a la correcta prestació dels serveis, així com la definició de les obres d'implantació i renovació de serveis urbans: abastament d'aigua potable, clavegueram, enllumenat públic i reg. Pot incloure:

- Plans directors
- Estudis
- Projectes.

Els Plans directors inclouen la realització de l'inventari de la xarxa existent i la diagnosi del seu estat, amb la identificació de necessitats i requeriments, les propostes de millora amb un pla d'etapes d'inversió i les de gestió i manteniment. L'àmbit d'actuació són les xarxes de serveis de titularitat municipal: aigua potable, enllumenat públic i clavegueram. També s'hi inclouen les xarxes que permeten el reg i la neteja municipal amb aigua no potable, amb els Plans de recursos hídrics locals.
Els Plans directors d'abastament d'aigua potable inclouen l'estudi de les tarifes de l'aigua. En cas de disposar de Pla director d'abastament d'aigua i gestió directa del servei, es pot sol·licitar l'estudi de tarifes.

Els Plans de clavegueram inclouen la recollida de dades sobre els punts d'abocament, d'acord amb la normativa vigent, i la proposta de sistemes de drenatge sostenible. En cas de disposar de Pla director de clavegueram, es pot sol·licitar el Pla estratègic de drenatge urbà sostenible, amb propostes alternatives de drenatge, basades en sistemes de drenatge urbà sostenible.

Es poden sol·licitar actualitzacions de Plans directors amb més de 10 anys d'antiguitat.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica 50
Grau de maduresa, viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 40
Població
Menys de 1.000 habitants [10 punts]
De 1.001 a 5.000 habitants [8 punts]
De 5.001 a 20.000 habitants [5 punts]
De 20.001 a 50.000 habitants [3 punts]
50.001 habitants a 75.0000 habitants [0 punts]
10
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 80.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 80
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-149-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-149-23.pdf

En cas de sol·licitud de projecte, és obligatori adjuntar estudis previs, inspeccions o memòries valorades existents. En cas de no disposar de cap d'aquests documents, la sol·licitud ha de ser per un estudi. Cal adjuntar també una relació dels mitjans econòmics que es destinaran a la realització de l'obra objecte del projecte.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: 1. En projectes executius
El percentatge de confinançament dels ens pels projectes executius es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.

2. La resta de treballs tindran cofinançament els municipis > 50.000 habitants i es fixa en funció de la població:
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.

En tots dos casos, si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.
Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya; Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament; Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric; Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn; Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya; Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; Reial Decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 33/2003, de 3 de novembre.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Equipaments i Espai Públic

Tel. 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23168