Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Suport al manteniment de piscines d'estiu municipals per agrupacions d'ens locals - Equipaments 2030

La finalitat d'aquest recurs és contribuir a la millora de la seguretat del funcionament de les instal·lacions tècniques de les piscines d'estiu amb el suport complementari d'empreses especialitzades en aquest àmbit. En concret, es realitzarà el suport al manteniment durant la posada en marxa, l'obertura al públic i la hibernació de les piscines de municipis petits i amb proximitat geogràfica que permeti l'execució eficient del recurs.

El recurs inclou també la realització de les analítiques fisicoquímiques i microbiològiques mensuals per part d'un laboratori acreditat.

Aquest recurs forma part del projecte transformador Equipaments 2030, responsables i educadors. www.diba.cat/es/web/pam-2020-2023/equipaments-responsables-i-educadors-2030


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat de la informació de la memòria descriptiva i mitjans disponibles
- La qualitat i fiabilitat de les dades aportades a la memòria descriptiva de cada piscina d'estiu, fins a [25 punts].
- Gestió de la supervisió del manteniment, si el territori disposa de personal tècnic qualificat per realitzar una supervisió i control del manteniment de les piscines, amb un mínim de 5 hores per setmana per personal tècnic competent, fins a [15 punts].
- Gestió del manteniment operatiu de les piscines, si es realitza a través de la brigada municipal, fins a [10 punts].
50
Grau de continuïtat en el programa de suport al manteniment de piscines d'estiu
En cas que l'agrupació d'ens locals hagi dut a terme, en anys anteriors, un programa de millora del manteniment de les piscines d'estiu, per afavorir la seva millora contínua, s'assigna automàticament [30 punts].
30
Nombre d'habitants per municipi, amb preferència pels que tinguin menys població
Es realitzarà la mitjana aritmètica de la suma de les puntuacions de cada municipi segons el seu nombre d'habitants:
- Fins 1.000 habitants: fins a [10 punts].
- Entre 1.001 i 5.000 habitants: fins a [7 punts].
- Entre 5.001 i 10.000 habitants: fins a [3 punts].
10
Proximitat geogràfica dels municipis de l'agrupació d'ens locals
Segons la justificació de la proximitat geogràfica de les piscines d'estiu dels municipis de l'agrupació d'ens locals es puntuarà fins a [10 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Acord, escrit i/o conveni de col·laboració signat per tots els ens locals participants amb proximitat geogràfica i determinació de l'ens local que serà el líder del suport sol·licitat.
Memòria descriptiva de cada piscina d'estiu.
El model d'escrit de col·laboració i els continguts de la memòria descriptiva estan disponibles en l'enllaç següent: www.diba.cat/esports/suport-material
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per agrupació d'ens locals.
Altres condicions: L'agrupació d'ens locals ha d'estar formada per un mínim de 5 i un màxim de 10 municipis amb piscina d'estiu municipal.
Excepcionalment, i de forma justificada, podran formar part de l'agrupació d'ens locals un màxim de 3 municipis de més de 5.000 hab. sempre que el nombre total de municipis de l'agrupació es trobi dins dels llindars establerts en el punt anterior.
En cap cas, cap dels municipis participants podran superar els 10.000 habitants.
En el cas que algun dels municipis que formen part de l'agrupació hagi sol·licitat suport per la realització d'analítiques fisicoquímiques i microbiològiques de la piscina d'estiu al Servei de Salut Pública en la mateixa convocatòria del Catàleg de Serveis, l'atorgament no inclourà la realització de les analítiques fisicoquímiques i microbiològiques per aquell municipi.

Condicions d'execució i justificació

Període d'execució i justificació: Pluriennal, 01/01/2023 a 31/12/2024
El recurs és de caràcter biennal, és a dir, només hi ha un període per presentar sol·licituds i l'atorgament que es faci serà vàlid per l'exercici en el qual es presenta la sol·licitud i l'immediat següent.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport; Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic; Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments Esportius

Tel. 934 020 682
o.eq.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23161