Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Jornades d'esport adaptat

Recurs de prestació directa consistent en la realització de jornades d'equitació, senderisme i/o vela adaptada per a grups de persones amb altres necessitats. Les jornades d'esport adaptat, promogudes per la Diputació de Barcelona, ofereixen la possibilitat d'apropar a grups de persones amb altres capacitats una sèrie d'activitats fisicoesportives desenvolupades al medi natural que tenen un marcat caràcter lúdic i recreatiu.
La concessió restarà condicionada a l'esgotament dels recursos disponibles per a cadascuna de les activitats.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Continuïtat en el projecte
En termes de si s'ha estat objecte o no de suport (i s'ha executat) la tipologia d'activitat escollida en la darrera convocatòria del Catàleg de serveis.
50
Nombre d'habitants de l'ens
A menor població, major puntuació.
30
Grau de bona gestió de l'actuació en l'edició anterior
En termes de si la temporada anterior s'han gestionat correctament (en temps i forma) els documents de gestió i/o avaluació propis de l'activitat. Es tindrà en compte el nombre de reclamacions realitzades demanant documentació i/o avaluacions.
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-132-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-132-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Possibilitat de sol·licitar fins a 4 sol·licituds, d'acord amb els següents criteris :
- Caldrà que l'ens local prioritzi l'ordre de les sol·licituds realitzades.
- La quarta jornada únicament serà atorgada, quan l'ens local tingui concedides les tres modalitats de jornades. Per tant, a partir de la tercera sol·licitud es podrà demanar una modalitat repetida, també per ordre de preferència de l'ens local, que serà atorgada segons els criteris indicats a l'apartat de valoració.
- En el cas de realitzar 4 sol·licituds, les 3 anteriors han de ser de modalitats diferents (vela, equitació i senderisme).

L'ens local ha de garantir que les mateixes persones participants no realitzen dues jornades de la mateixa modalitat.
Altres condicions: - Cada sol·licitud de jornada ha d'incloure un únic formulari associat per a cada modalitat.
- Els ens locals poden realitzar, exclusivament, les sol·licituds per aquelles entitats, escoles, tallers ocupacionals... localitzades en el terme municipal de l'ens local sol·licitant.
- En el present Catàleg, no es podrà atorgar una tipologia de Jornada del recurs, si en la convocatòria anterior, en la mateixa tipologia l'ens local no va dur a terme l'activitat concedida i no es va presentar la corresponent renúncia.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - En el present Catàleg s'han produït una sèrie de canvis, respecte a altres anys, i només s'ofereix la jornada d'esport adaptat (no s'inclou el servei de dinar però si es garanteixen espais habilitats per aquesta funció).

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23159