Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals

Suport econòmic a les actuacions desenvolupades per les oficines tècniques laborals (OTL), amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral de persones amb un diagnòstic acreditat de trastorn de salut mental, preferentment en el mercat ordinari, o bé la millora de la seva ocupació.

Aquest fons proporciona estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques de les OTL (la major part cofinançades a través de subvencions), la qual cosa assegura la prestació contínua del servei a la població amb trastorns de salut mental en situació d'atur o en millora de l'ocupació i a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs de treball vacants.

El suport econòmic es calcula a partir de les variables següents:

- Volum d'activitat (60%): minuts d'actuacions amb persones ateses en una OTL en els darrers 12 mesos (font: Plataforma Telemàtica Xaloc).
- Densitat poblacional (10%): població potencialment activa amb prevalença de trastorn de salut mental coberta per una OTL dividida per l'àrea d'influència d'aquell dispositiu, en quilòmetres quadrats (font: Plataforma Telemàtica Xaloc i INE).
- Dinamisme de l'OTL (10%): nombre de persones ateses donades d'alta a l'OTL en els darrers 12 mesos dividit pel nombre de persones ateses en aquell dispositiu en el mateix període (font: Plataforma Telemàtica Xaloc).
- Nivells d'inserció (10%): nombre de persones ateses en una OTL que han trobat feina en els darrers 12 mesos dividit pel nombre de persones ateses en aquell dispositiu en el mateix període (font: Plataforma Telemàtica Xaloc).
- Inserció a l'empresa ordinària (10%): nombre d'insercions a l'empresa ordinària de l'OTL en els darrers 12 mesos dividit pel nombre d'insercions d'aquell dispositiu en el mateix període (font: Plataforma Telemàtica Xaloc).

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: L'ens ha d'estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (Xarxa OTL).

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-23, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/360028585/C3-002-23.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-030, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-030-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 30/04/2024
Altres condicions d'execució i justificació: - A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23158