Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Salut pública

Informes d'Indicadors de Salut Local (ISL)

L'informe d'indicadors de salut local és una eina que inclou indicadors demogràfics (padró, moviments migratoris...), socio econòmics (atur, escolarització...), de salut reproductiva (embarassos, natalitat, fecunditat, interrupcions voluntàries de l'embaràs...), mortalitat (causes de mortalitat, esperança de vida ....), morbiditat atesa (hospitalària i mental ambulatòria) i accidents de trànsit del municipis.
Els objectius de l'informe són realitzar una aproximació a l'estat de salut de la ciutadania del municipi, identificar problemes i desigualtats en salut i facilitar la presa de decisions en polítiques municipals de salut (priorització d'intervencions, plans locals, avaluació d'actuacions realitzades...).
Els municipis beneficiaris reben anualment el corresponent informe que conté informació històrica de la darrera dècada i l'explicació dels indicadors.
A més poden tenir accés al Quadre de Comandament consultable online, interactiu i amb gràfics i taules actualitzades dels indicadors.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants

Requisits de concessió:
Ordre d'entrada de les sol·licituds
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ajuntament.
Altres condicions: - La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La prestació d'aquest recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- Per poder obtenir l'accés al Quadre de comandament caldrà que les persones de l'ajuntament que utilitzin els indicadors de salut local facin un taller organitzat per la Secció d'Informació i Anàlisi en Salut Pública, on es facilitaran les claus d'accés i la interpretació de l'eina.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23155