Fitxa del recurs

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme
Economia i treball

Indicadors bàsics del mercat de treball

Elaboració d'un informe en format HTML que inclou l'anàlisi i l'explicació d'un conjunt d'indicadors que proporcionen una diagnosi de la situació del mercat de treball en l'àmbit municipal, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques locals en matèria d'ocupació.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 1.001 i 10.000 habitants, mancomunitats

Requisits de concessió:
Existència de massa crítica poblacional: ens locals amb població entre 1.001 i 10.000 habitants.
Informació complementària: D'acord amb els recursos humans disponibles per l'elaboració d'aquest recurs, es limita la concessió a un màx. 25 informes anuals.
Àmbit territorial adequat: ens locals de la segona corona metropolitana i les comarques d'interior de la província
Font: Estudi "La qualitat de vida en l'àmbit local. El cas de la província de Barcelona al període 1991-2004"
www.ub.edu/aqrlab/la-qualitat-de-vida-en-lambit-local-el-cas-de-la-provincia-de-barcelona-al-periode-1991-2004-p-43-ca
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 30/04/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23153