Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana

Des de l'any 2006 la Diputació de Barcelona lidera el Programa de mediació ciutadana a través del qual ofereix suport econòmic i tècnic per a l'impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana de la província de Barcelona.

Els Serveis de mediació ciutadana es posicionen com una eina fonamental per a l'impuls de la convivència ja que actuen com a nexe entre l'ens local, l'espai públic i les comunitats de veïns. Els Serveis de mediació ciutadana ofereixen vies no adversarials de prevenció, gestió i resolució de conflictes a través de la cultura del diàleg i la corresponsabilització del conjunt de la ciutadania, de forma transversal i cooperativa.

El fons de prestació és un recurs econòmic per a l'Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana. S'adreça a aquells ajuntaments o consells comarcals que disposen d'un Servei de mediació ciutadana en funcionament i formen part del Programa de Mediació de la Diputació de Barcelona des de l'any anterior al de la convocatòria corresponent, com a mínim. La distribució del fons de prestació es concreta en trams de població (es pren com a referència les darreres dades oficials de l'INE) i a cada un dels quals s'associa un nombre d'hores de prestació setmanals del Servei de mediació.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - Els ens han de disposar de servei de mediació ciutadana en funcionament o licitació/contractació de professionals en curs, i haver estat al programa de mediació ciutadana de la Diputació des de l'any anterior al de la convocatòria corresponent, com a mínim.
- L'entrada de nous ens al fons es condiciona a un projecte del servei i l'informe de viabilitat favorable elaborat per l'SCDCV que s'haurà de sol·licitar no més tard del 30/04 de l'any de la convocatòria (veure recurs "Assessorament en convivència, diversitat i cicle de vida").

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-23, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/360028585/C3-002-23.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.

Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

- Activitat: formulari de memòria, d'acord amb el model propi que proporcionarà el Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida per correu electrònic a finals d'any.
- Servei i organització: certificat del secretari/a on consti que el Servei de mediació ha estat obert ininterrompudament i/o els mesos en què ha estat obert, horari d'obertura, hores setmanals i anuals de contractació professional/s de mediació. Cal que el certificat relacioni els/les mediadors/es del Servei (nom, cognoms i DNI) i que indiqui si aquest personal ha estat contractat per capítol I o II.
- Professional: còpia autèntica del títol de mediació dels/de les professionals del Servei de mediació que cobreixen les hores subvencionades per la Diputació de Barcelona. El títol només s'haurà d'aportar una vegada.
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 30/04/2024
Altres condicions d'execució i justificació: - L'ajuntament es compromet a posar en marxa el servei de mediació dins de l'any corrent. En cas contrari, deixarà de ser beneficiari del fons de prestació de l'exercici següent.
- El servei ha de ser gratuït i obert al públic i ha de garantir l'atenció a la ciutadania tot l'any. Si de forma extraordinària s'ha de tancar, s'ha de comunicar de manera formal a la Diputació.
- Destinar l'import concedit a cobrir part de les despeses de contractació de professional/s de mediació i suport al manteniment del servei de mediació durant l'any de vigència.
- Contractar i/o disposar de professional/s de la mediació per les hores setmanals que corresponguin en funció de la població/tram fixat.
- Si el servei es presta per empresa externa cal prorratejar les hores de vacances de l'any per donar compliment a les hores setmanals mínimes en còmput anual.
- En cas que la contractació dels/les mediadors/es sigui per capítol 1 cal contractar i justificar el
compliment de les hores setmanals segons el calendari laboral, sense prorratejar les hores de vacances.
- S'ha de comunicar a la Diputació qualsevol canvi en l'equip de mediació.
- Aportar els recursos materials, tècnics i tecnològics necessaris per al desenvolupament de la seva tasca.
- Fer difusió del suport de la Diputació de Barcelona en tots els materials de divulgació i suports digitals.
- Participar al Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis de Mediació Ciutadana de la Diputació.
- Afavorir la participació de professionals en les accions formatives que ofereix la Diputació. Participació obligatòria en els espais de compartició de la pràctica de la mediació si el servei és unipersonal i durant el primer any d'entrada en funcionament.
- Fer constar a la web l'existència del servei i característiques d'accés.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada:
  - Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.
  - Decret 135/2012, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.
  - Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
  - Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23152