Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Implementació de mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE)

Les mesures alternatives a la sanció econòmica són un conjunt d'accions que l'ajuntament ofereix a les persones infractores com a alternativa a la sanció econòmica prevista en una ordenança municipal. Aquestes es caracteritzen per tenir una funció socialitzadora i educativa en tant que promou la convivència entre les persones que habiten al municipi, potenciant una relació propera i de col·laboració entre la ciutadania, l'administració i la xarxa d'entitats locals, així com la corresponsabilitat de la ciutadania, el respecte als espais comuns i públics, així com el sentiment de pertinença i compromís envers el municipi i la comunitat.

La implementació de les mesures alternatives a la sanció econòmica s'estableix a partir de dues lògiques dins de l'organització municipal:
1) El procediment administratiu
2) El procés educatiu i/o reparador

El recurs ofereix assessorament als ens locals en les següents fases:
- Suport a l'organització interna municipal per a la implementació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.
- Acompanyament en el disseny de les accions amb funció educativa i/o reparadora.

El Servei disposa d'una Guia orientativa per a la implementació de les mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE) als municipis.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat de l'actuació
- Valoració de la necessitat del projecte: [5 punts].
- Valoració del compromís i dels recursos disponibles: [10 punts].
- Valoració de disponibilitat de recursos interns per portar a terme l'actuació (recursos humans, materials, temporals i altres): [10 punts].
- Valoració de la possible continuïtat del projecte més enllà del suport tècnic: [10 punts].
- Existència d'estudis i documentació previs així com actuacions de l'àmbit objecte del projecte: [5 punts].
40
Grau de qualitat tècnica del projecte
- Desenvolupament de la informació i la qualitat del redactat del projecte: [15 punts].
- Coherència en la definició de la justificació, finalitat, objectius i desenvolupament del projecte: [15 punts].
30
Transversalitat i treball en xarxa
- Participació d'altres àrees de l'ens local: [15 punts].
- Participació social i dels agents socials del territor: [15 punts].
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-049-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-049-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Tenir ordenança municipal de convivència i civisme vigent. En el cas de no tenir contemplades les mesures alternatives a la sanció econòmica en l'ordenança, voluntat per a introduir-les.
- Disposar d'agents de l'ordre públic amb competència sancionadora.
- Recursos humans i materials necessaris per dur a terme accions educatives i reparadores.
- És necessària la participació a com a mínim al 80% de les sessions i dinàmiques de treball previstes.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: En cas que el Servei sol·liciti a l'ens local documentació necessària per al desenvolupament del suport, aquest disposa d'un termini màxim de 2 mesos per a presentar-la. Aquesta condició és considera una activitat necessària.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada:
  - Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes - Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
  - Llei 7/1985, 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
  - Llei 19/2014, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  - Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23150