Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Projectes pel Clima

Suport econòmic per a:
- L1. PAESC 10.000: Redacció de plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima dels municipis de més de 10.000 habitants adherits al Pacte de les Alcaldies. Des de Diputació de Barcelona es proporciona l'inventari de consums i emissions i la metodologia. El nom de l'actuació ha de ser "Redacció del PAESC" o bé "Redacció del pla de transició energètica vinculat al PAESC"
- L2. Projectes executius: Redacció de projectes executius de instal·lacions d'energia solar tèrmica, minieòlica, geotèrmia, naturalització d'espais, d'actuacions del cicle de l'aigua, de residus, ... projectes que serveixen per portar a terme actuacions en matèria de sostenibilitat i acció climàtica. En el nom de l'actuació cal especificar quin tipus de projecte executiu es preveu redactar "Redacció del projecte executiu...". L'objectiu és disposar de projectes madurs per poder executar accions i si és el cas facilitar la sol·licitud d'ajuts econòmics que puguin sorgir.
- L3 TIC pel clima: Implantació de telegestions i/o TIC (energia, aigua, residus...), En el nom de l'actuació heu d'especificar què es preveu telegestionar i en quin àmbit (Implantació de telegestió/TIC en..."


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Compromís amb el projecte i tipologia
L1. PAESC 10.000
1. % de dades aportades segons formulari C1-Projectesclimatics-23.
o <25% [0 punts]
o 25 a 50% [10]
o 50 a 75% [25]
o més de 75% [35]
2. Presentació de pressupost (oferta econòmica). 5 punts
Aquestes dades s'utilitzaran per elaborar els inventaris de consums i emissions a proporcionar a l'ens local.
L2. Projectes executius
1. Actuació prevista en una planificació municipal.
o Any de la planificació posterior a 2019 [10 punts]
o anterior a 2019 [5]
o Sense planificació associada [0]
2. Presentació de pressupost:10 punts
3. Matèria abordada pel projecte executiu.
o Cicle de l'aigua, naturalització de zones urbanes, biogàs, geotèrmia, eòlica, minieòlica, solar termica [20 punts]
o Altres [10]
o Existeix suport tècnic de l'Àrea d'acció climàtica per fer-ho [0]
L3. TIC pel clima
1. Recurs telegestionat.
o Aigua o energia [20 punts]
o Altres [10 punts]
2. Presentació de pressupost:10 punts
3. Mecanismes per usar informació generada per comunicar a la ciutadania.10 punts
40
Viabilitat del projecte
1. Segons l'import total de l'actuació. Fins 25 punts.
o Pressupost total de més de 24.000 euros [0 punts]
o Pressupost entre 12.001 i 24.000 euros [18 punts]
o Pressupost menys de 12.000 euros [25 punts]
25
Tipologia d'ens local
L1. PAESC 10.000
1. Situació al Pacte de les Alcaldies. Fins 20 punts.
o Antic signatari, no ha fet seguiment ni revisió de les accions [10 punts]
o Signatari nou o antic signatari amb revisió de les accions feta [20 punts]
L2. Projectes executius i L3. TIC pel clima
1. Nombre d'habitants de l'ens. Fins 20 punts
o Menys de 5.000 habitants: [20 punts]
o De 5.001 a 10.000 habitants: [15 punts]
o De 10.001 a 20.000 habitants: [10 punts]
o Més de 20.000 habitants: [5 punts]
o Entitats municipals descentralitzades: [15 punts]
o Ens supramunicipals : [10 punts].
20
Treball en Xarxa
L1. PAESC 10.000
1. Membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 15 punts
o Sí [15 punts]
o No [0 punts]
L2. Projectes executius i L3. TIC pel clima
1. Membres de xarxes. Fins 7 punts
o Membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: [5 punts]
o Membres d'altres xarxes o similar (per ex. Cercles de comparació intermunicipal): [2 punts]
2. Compromís climàtic. Fins 8 punts
o Signataris del Pacte de les Alcaldies (entre 1 novembre 2015 i 20 abril 2021): [3 punts]
o Signataris del Pacte de les Alcaldies (des de 21 d'abril de 2021)*: [8 punts]
o Ens supramunicipals amb declaracions d'emergència climàtica o acords equivalents: [5 punts]
* Si el municipi va renovar l'adhesió al Pacte dels alcaldes, només es comptabilitzen els punts de l'adhesió més recent.
15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Per L1. PAESC 10.000: El municipi ha de tenir més de 10.000 habitants
PL1. PAESC 10.000. signatura o renovació del compromís del Pacte de les Alcaldies
El municipi ha d'haver signat o renovat el compromís del Pacte de les Alcaldies amb posterioritat al 20 d'abril de 2021.
per L1. PAESC 10.000 i per a municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona cal Pla d'adaptació al canvi climàtic
Els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona han d'haver sol·licitat el Pla d'adaptació al canvi climàtic a l'AMB.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-010-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-010-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: per L1 PAESC 10.000. El contingut mínim dels plans ha de seguir la metodologia establerta per Diputació de Barcelona (descarregable a la pàgina web de DIBA)

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 10.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-011, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-011-23.pdf

En cas que s'hagi redactat un projecte o un estudi cal adjuntar-ne una còpia en pdf.
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: En cas que s'hagi redactat un projecte o un estudi cal adjuntar-ne una còpia en pdf.
Per a la línia 2, els beneficiaris d'aquest suport hauran de:
- Seguir la metodologia que estableixi Diputació de Barcelona
- Utilitzar els inventaris de consums i emissions de Diputació de Barcelona
- Utilitzar els formularis excel o similars de Diputació de Barcelona amb el contingut del pla redactat (excels amb les accions planificades i resultats)
- Consultar a Diputació de Barcelona si tenen dubtes metodològics. Convidaran a Diputació de Barcelona a assistir a algunes de les reunions de seguiment que es puguin fer del projecte.
- Incorporar la informació que en resulti al perfil del municipi a la web de l'Oficina del Pacte dels Alcaldes (www.covenantofmayors.eu)

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23149