Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Identificació d'orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupament

Elaboració d'orientacions estratègiques en l'àmbit de les polítiques públiques de cooperació al desenvolupament que incorporin el vessant de l'educació per a la ciutadania global i drets humans, les estratègies de cooperació i la relació amb les entitats del territori. El suport preveu la creació d'un grup de treball, amb la participació tècnica i el lideratge polític dels ens locals, coordinat per la Diputació de Barcelona. Inclou:
- Reunions de treball periòdiques
- Assessorament tècnic continuat

Un cop finalitzat, és lliurarà un document que inclourà una proposta d'elements per a l'estratègia de futur.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022 i 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals

Requisits de concessió:
Tenir la condició d'ens destinatari del recurs
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - La sol·licitud d'aquest recurs és incompatible amb la sol·licitud pel recurs de "Plans directors de cooperació al desenvolupament".
- Queden exclosos aquells municipis que hagin estat beneficiaris d'aquest recurs en els darrers 4 anys i del recurs de "Plans directors de cooperació al desenvolupament".
- Abans de presentar la sol·licitud, s'ha de concertar una reunió amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - Un cop concedit l'ajut, cal que l'ens designi expressament un referent polític i un tècnic municipal amb disponibilitat per assistir i participar en tot el procés.

- L'ens local ha de facilitar la documentació i la informació necessària per al correcte desenvolupament de l'actuació; efectuar el seguiment del procés; coordinar les diferents àrees i persones que hi intervinguin afavorint la seva participació i establint les accions adients per a la presa de decisions per part dels responsables tècnics i/o electes.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23148