Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Guia pràctica per a elaborar l'Agenda 2030 Local

Suport en l'aplicació de la Guia pràctica per elaborar l'Agenda 2030 al municipi o comarca. La guia és un document, elaborat per la Diputació de Barcelona, de suport a aquells ens locals que vulguin implementar l'Agenda 2030 i localitzar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) al seu territori, de manera autònoma i que necessitin un full de ruta sobre les fases i metodologia per dur-ho a terme.

El recurs consisteix en cinc sessions d'assessorament (individuals o grupals, en funció del grau de maduresa del projecte i de la tipologia d'ens local) per a l'aplicació de la guia, en les que s'explicarà la metodologia d'elaboració de l'Agenda 2030 que es proposa i es donaran orientacions per a aplicar-la i elaborar la pròpia Agenda 2030 local.

Les diferents sessions (en format presencial o virtual en funció del context del moment) es programaran espaiades en el temps, deixant un període de treball entre sessió i sessió per a que cada ens executi autònomament i amb els seus propis recursos els treballs, actuacions i coordinació interna necessaris per garantir que el projecte es dugui efectivament a terme.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de compromís institucional i implicació dels agents del territori
- Lideratge polític de l'ens local en la definició i execució del projecte: [15 punts]
- Coordinació del projecte: Existència i grau de transversalitat de l'estructura de l'ens local i coordinació tècnica de la guia: [15 punts]
- Equip de treball: Caràcter transversal de l'equip tècnic implicat, amb la diversificació i implicació de les àrees que tenen un paper clau en l'assoliment de l'Agenda 2030: [15 punts]
- Implicació dels agents territorial i la ciutadania en el desenvolupament de l'acció: [5 punts]
- Accions de sensibilització i comunicació de l'acció prevista:[10 punts]
60
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, execució i justificació
- Adequació de les necessitats de l'ens local a la tipologia de recurs sol·licitada i al calendari d'execució
20
Grau de coherència amb el projecte de ciutat, capacitat innovadora i transformadora de l'acció
- Marc estratègic on es desenvolupen les accions:[10 punts]
- Capacitat transformadora de l'acció:[5 punts]
- Elements d'innovació del projecte:[5 punts]
20
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-219-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-219-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 03/07/2023 a 31/10/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i Participació

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23146