Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans

Les persones grans poden ser especialment vulnerables a patir maltractaments. Per tal de millorar la capacitat dels i de les professionals municipals de prevenir, detectar i intervenir en aquestes situacions, la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens locals titulars d'una àrea bàsica de serveis socials un model de Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans per a que sigui adaptada a la realitat de cada territori.

Mitjançant aquest recurs tècnic s'ofereixen 2 tipus d'actuacions:
- Suport en l'elaboració de la "Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans".
Es concreta en un procés de treball que inclou la constitució d'una Taula de persones grans, la capacitació d'agents i professionals i el disseny i redacció del document de Guia local model Diputació de Barcelona.
- Suport a la implantació i avaluació de la "Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans".
Adreçat a aquells ens locals que han elaborat el document prèviament. El suport està concebut com un espai de millora consistent en la participació dels i de les professionals municipals en sessions de treball grupal i individual i en el lliurament d'un document final que recull els aspectes treballats.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de consolidació del treball en xarxa
- Existeixen estructures estables de coordinació i treball en xarxa, tant a nivell intern com extern a l'ens local, amb antecedents i experiència en el desenvolupament de projectes transversals: [40 punts]
- Existeixen estructures estables de coordinació a nivell intern necessàries per al desenvolupament del projecte (comissions tècniques específiques): [20 punts]
- S'identifiquen els agents implicats en el desenvolupament del projecte però no existeixen estructures creades ni antecedents de treball en xarxa: [10 punts]
- No s'identifiquen els agents implicats en el projecte: [0 punts]
40
Grau d'adequació tècnica de la sol·licitud
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats són coherents i s'ajusten plenament a les característiques del recurs ofert: [30 punts]
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats estan definits amb algunes deficiències i/o s'ajusten parcialment a les característiques del recurs ofert: [20 punts]
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats són poc coherents en relació amb les característiques del recurs ofert: [10 punts]
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats no són coherents i/o no s'ajusten a les característiques del recurs ofert: [0 punts ]
30
Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l'actuació
- 40 hores o més dedicades a tot el projecte: [30 punts].
- Entre 25 i 39 hores dedicades a tot el projecte: [20 punts].
- Entre 16 i 24 hores dedicades a tot el projecte: [10 punts].
- Menys de 15 hores dedicades a tot el projecte: [5 punts].
30
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-030-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-030-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una entre els recursos tècnics del Servei d'Atenció Dependència i Vulnerabilitat Social excloent: Els espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles; Espais de millora en l'àmbit de salut mental; Espais de millora en l'àmbit de les persones amb discapacitat; Suport a la implantació i avaluació de la "Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans" (espais de millora); el Grup de treball contra els maltractaments a les persones grans i Municipi cuidador.
Altres condicions: Per poder sol·licitar el Suport a la implantació i avaluació de la Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans cal disposar de la guia finalitzada i adjuntar-la a aquesta sol·licitud (si no ha estat elaborada amb el suport de la Diputació de Barcelona).

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials;
    Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23145