Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM)

Recurs adreçat a persones cuidadores no professionals de persones que es troben en situació de dependència per raó d'edat, estat de salut o discapacitat, amb independència que estigui o no valorada per la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Els grups són un espai de relació i suport psicològic i emocional que possibilita l'expressió de sentiments i vivències associades a les tasques de cura, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida
de les persones cuidadores no professionals, i indirectament, de les persones de les que tenen cura.
Es posa a disposició dels ens locals el suport d'un/a professional, preferentment de l'àmbit de la psicologia, per a conduir 10 sessions grupals d'una hora i mitja de durada. Es pot sol·licitar un dels següents tipus de GSAM:


- GSAM per a persones cuidadores no professionals de persones grans amb situació de dependència
- GSAM per a persones cuidadores no professionals de persones amb discapacitat
- GSAM per a persones cuidadores no professionals de persones amb problemes de salut mental.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Antecedents: participació en l'anterior edició
- Si l'any anterior no va tenir GSAM: [50 punts].
- Si l'any anterior va tenir GSAM i l'assistència mitjana va ser igual o superior a 6 persones: [25 punts].
- Si l'any anterior va tenir GSAM i l'assistència mitjana va ser inferior a 6 persones: [0 punts].
50
Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l'actuació
Hores totals de dedicació a la gestió i coordinació del grup:
- 20 hores o més: [50 punts].
- Entre 10 i 19 hores: [25 punts].
- Menys de 10 hores: [0 punts].
50
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-029-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-029-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Un municipi només pot ser beneficiari d'un GSAM (municipal o supramunicipal).
- Els grups hauran d'estar formats com a mínim per 6 persones.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials;
    Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23144