Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Sostenibilitat social

Grup de treball contra els maltractaments a les persones grans

Es tracta d'un grup estable de professionals municipals que intervenen en possibles casos de maltractaments. Té l'objectiu d'afavorir l'intercanvi d'experiències, l'aprenentatge mutu i la millora de la capacitació professional, per tal de garantir la qualitat de les intervencions tècniques.

Al llarg de les sessions de treball es tracten diferents temàtiques relacionades amb l'abordatge dels maltractaments en funció dels interessos detectats i expressats per les persones que hi participen. Els ens locals que formem part del grup:
1. Participen en sessions periòdiques de treball (5 a l'any)
2. Tenen accés a un servei d'assessoria jurídica per a casos de maltractaments complexos
3. Contribueixen a la recollida de dades de casos de maltractament a través de la tramesa del "formulari de casos" que els membres del grup tenen a la seva disposició.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
La persona professional que assisteixi al grup ha d'haver realitzat una formació prèvia sobre maltractaments a les persones grans (mòdul bàsic)
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-028-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-028-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Aquest recurs tècnic no computa pel que fa a la limitació del nombre màxim de sol·licituds tècniques per
servei.
Altres condicions: Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar
la sol·licitud per a aquest recurs.
En cas dels ens supramunicipals, cal especificar a la fitxa de dades tècniques la relació nominal dels ens beneficiaris.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.depivulnerabilitat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23142