Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Gestió sostenible de l'abastament d'aigua

Aquest recurs s'articula en tres línies de treball amb diferents accions adreçades a la millora de la eficiència en l'ús de l'aigua:

L1. Suport a la prestació del servei d'abastament d'aigua
Inclou les actuacions:
- Auditories econòmiques per a l'avaluació i l'optimització dels recursos econòmics dels contractes de concessions de gestió del servei d'abastament d'aigua.
- Estudis de l'estructura tarifària i propostes de millora.
- Suport a la redacció de les PPTP dels serveis d'abastament d'aigua.
- Suport a la redacció d'estudis tècnics per a l'avaluació dels diferents models de gestió dels serveis d'abastament d'aigua a aplicar al seu territori.

L2. Suport per a la disponibilitat d'aigua subterrània i altres recursos d'aigua no potable
Inclou les actuacions:
- Estudis de capacitat de saturació de captació dels aqüífers.
- Estudis hidrogeològics per avaluar la possibilitat d'implementar noves captacions de pous o millorar les captacions existents.
- Estudis per a la regeneració de pous en desús i per a la reutilització de l'aigua de pluja, aigües grises, etc.
L3. Suport per al foment de l'estalvi, l'eficiència i la garantia de disponibilitat en l´ús d'aigua d'abastament
- Estudis per a la digitalització de les xarxes d'abastament, captacions d'aigua i infraestructures de potabilització que promoguin la sectorització, telegestió i telelectura del sistema d'abastament d'aigua.
- Estudis per a la elaboració/actualització o millora de sistemes d'informació i eines digitals de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa.
- Auditories de consum i propostes d'estalvi de l'aigua a edificis i equipaments municipals.
- Redacció de plans d'emergència en situacions de sequera.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Qualitat tècnica
Descripció detallada dels criteris de valoració: www.diba.cat/documents/205293/360028588/ges_sostenible_abst_aigua_GSMA.pdf
70
Població
a) Menys de 5.001 habitants [20 punts]
b) de 5.001 a 10.000 habitants [16 punts]
c) de 10.001 a 20.000 habitants [12 punts]
d) de 20.001 a 50.000 habitants [8 punts]
e) més de 50.000 habitants [4 punts]
Per als ens supralocals es prendrà la mitjana de la població dels ens on s'efectuï l'actuació.
20
Participació en el Cercle de Comparació Intermunicipal d'Aigua 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
No hi ha d'haver reiteració en el suport tècnic del mateix recurs en els darrers 2 anys.
L'ens sol·licitant ha de tenir la competència de gestió del servei d'abastament d'aigua en baixa o ha de ser titular d'infraestructures
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-008-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-008-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: No hi ha d'haver reiteració en el suport tècnic del mateix recurs en els darrers 2 anys.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals els estudis podran estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifiquen la llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23139