Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Gestió de la informació geogràfica local - Plataforma SITMUN

Recurs per dotar als ens locals d'una plataforma que els ajudi a la gestió del territori, al seu estudi i a la presa de decisions. La plataforma SITMUN posa al seu abast els conjunts d'informació geogràfica i la infraestructura que permet una visió homogènia del territori, l'actualització i anàlisi d'informacions geogràfiques i el compliment de la normativa vigent en referència a les infraestructures de dades espacials.

Les administracions locals han de desenvolupar infraestructures i serveis d'informació geogràfica en l'àmbit de la seva competència, d'acord amb la Directiva INSPIRE 2007/2/CE, transposada a la Llei 14/2010 LISIGE, i han de donar compliment al Pla Cartogràfic de Catalunya.

Inclou:
A. Incorporació de l'ens a la plataforma SITMUN
Per dotar-lo d'eines d'ajuda a la gestió del territori. Inclou un accés privat a l'extranet per accedir a certes funcionalitats i poder visualitzar informacions que, per les seves característiques, no poden ser publicades en obert. L'accés s'ha de demanar a través del referent de gestió d'usuaris de la Xarxa Telemàtica Provincial de l'ens local (referent SVUS).

Aquest servei es presta en continu i està subjecte a les especificacions següents: https://sitmun.diba.cat/docs/xlsitmun/EspecificacioRecursSITMUN.pdf
Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli aquesta assistència, no cal tornar a presentar la sol·licitud.

B. Servei de Suport/Acompanyament municipal SITMUN
Per oferir un suport més personalitzat als ajuntaments. Inclou serveis com el suport en l'ús de determinades funcionalitats de la plataforma, l'estructuració i adaptació d'informacions geogràfiques existents per facilitar la seva incorporació al SITMUN, o afegir noves informacions geogràfiques, sempre que puguin ser d'interès per a la resta de municipis.

Aquesta opció està adreçada a ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants.

Es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
L'ens local ha d'estar adherit a la xarxa local SITMUN.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-148-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-148-23.pdf

Per al cas d'incorporació de l'ens a la plataforma SITMUN cal adjuntar el document d'adhesió a la Xarxa Local SITMUN, subjecte a un protocol, degudament signat.
- Formulari Adhesió: https://sitmun.diba.cat/docs/xlsitmun/AdhesioProtocolXLSITMUN.pdf
- Protocol Adhesió: https://sitmun.diba.cat/docs/xlsitmun/ProtocolXLSITMUN.pdf

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- Aquesta actuació requereix d'una col·laboració per part de l'entitat sol·licitant per poder ser desenvolupada. Un cop aprovada, i havent transcorreguts 9 mesos sense que hagi estat possible la seva realització, la Diputació de Barcelona anul·larà l'actuació si es considera que el nivell de col·laboració de l'entitat sol·licitant no és l'adequat.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases de Règim Local, pel que s'estableixen les competències de les diputacions en matèria de suport als ajuntaments. Aprovació Xarxa Local SITMUN i protocol sectorial (Ple setembre de 2005)
  Directiva INSPIRE 2007/2/CE del Parlament Europeu i del consell del 14 de març de 2007 per la qual s'estableix una infraestructura d'informació espacial en la Comunitat Europea;
  Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d'informació geogràfica a Espanya (LISIGE), transposició de la directiva;
  Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el sistema cartogràfic nacional;
  Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
  Decret 53/2022, de 22 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC)
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local

Tel. 934 022 036
ot.cartosig@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23136