Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Gestió de comunitats energètiques o mecanismes similars per la transició energètica

El recurs consisteix en el suport tècnic per a dinamitzar nous mecanismes organitzatius per avançar cap a la transició energètica local com comunitats ciutadanes d'energia, comunitats d'energies renovables, finançament amb participació ciutadana, autoconsums compartits entre equipaments municipals i ciutadanies, A-prenem el sol o d'altres.
El suport es traduirà en assistència tècnica especialitzada durant un any amb les tasques de suport següents:
- Dinamització del mecanisme: reunions amb els agents implicats, preparació de documentació per poder explicar als agents l'interès la proposta,
- Suport en la redacció de la part tècnica associada a la documentació administrativa que es pugui derivar de la constitució d'una comunitat energètica o mecanisme innovador.
- Suport en el "pla de negoci" de la comunitat o mecanisme innovador
- Tractament de dades: consums i corbes dels agents participants, repartiment de coeficients, gestió de la informació generada un cop la instal·lació estigui en ús
- Acompanyament en la tria del programari de gestió més adequat, suport en la gestió de la informació derivada.
- Supervisió de l'execució de les instal·lacions associades.
- Acompanyament dels agents implicats en els tràmits amb les comercialitzadores i les distribuïdores.
- Capacitació del personal tècnic municipal i dels agents implicats.
- Assistència en la subcontractació de gestors a llarg termini si s'escau.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Maduresa del projecte
D'acord amb la informació del formulari de sol·licitud es valora
- Es disposa de projecte executiu [20 punts]
- El projecte executiu es troba en fase de redacció [10 punts]
- No hi ha projecte executiu [5 punts],
- L'ens local formarà part de la comunitat o mecanisme innovador i utilitzarà energia produïda [20 punts].
- L'ens local juga un paper potenciador i pot cedir cobertes, però no és membre actiu [10 punts].
- Es disposa de full de ruta general [5 punts]
- Es disposa d'estatuts de la comunitat o mecanisme i/o, segons sigui el mecanisme innovador, de les licitacions o convenis o acords [15 punts]
- Es disposa de Cartes de suport dels agents que han de participar en el mecanisme de suport [10 punts].
- S'han fet reunions prèvies amb els agents implicats [5 punts]
75
Treball en Xarxa
- Estar adherit al Pacte de les Alcaldies (amb data posterior a novembre 2015) [8 punts].
- Estar adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat [7 punts].
15
Mida del municipi o tipologia dels ens
- Municipis de menys de 10.000 habitants [10 punts]
- Municipis de 10.000 a 20.000 habitants [5 punts]
- Municipis de més de 20.000 [3 punts]
- Entitats municipals descentralitzades [5 punts ]
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-006-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-006-23.pdf

Cal indicar si ja hi ha projecte executiu de la instal·lació prevista o està en curs, en cas negatiu si hi ha identificat l'espai on es generarà l'energia, si es preveuen altres funcions associades (compartició d'estalvis, energia tèrmica, etc.), diversitat d'agents implicats, si ja s'han establert contactes amb els possibles participants, mostres d'interès dels potencials participants, etc.
Altres condicions: Les peticions dels ens locals que rebin aquest suport a través de les agències comarcals d'energia no seran estimades.

Per als consells comarcals i altres ens supramunicipals que prestin servei d'Agència d'energia hi ha suport econòmic associat en aquest suport. Si l'Agència d'energia rep suport econòmic per prestar aquest servei i l'ens municipal sol·licitant hi està adherit, es pot desestimar la petició en cas que el municipi rebés aquest suport a través de la seva Agència.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals els estudis podran estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23135