Fitxa del recurs

Àrea de Feminismes i Igualtat
Feminismes i igualtat

Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes

Suport econòmic als projectes, programes i serveis d'atenció a les violències masclistes en totes les seves fases: prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació. El recurs inclou:
- Projectes específics de detecció, sensibilització, prevenció, atenció, recuperació i reparació.
- Elaboració i/o implementació de diferents tipologies de protocols per a l'abordatge de les violències masclistes
- Accions i/o projectes per a l'abordatge de les violències lgtbifòbiques
- Suport jurídic
- Suport psicològic
- Suport en atenció social
- Suport als serveis d'atenció a les violències masclistes

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens local
S'estableixen els trams següents:
a. Fins a 1.000 habitants
b. De 1.001 a 2.500 hab.
c. De 2.501 a 5.000 hab.
d. De 5.001 a 10.000 hab.
e. De 10.001 a 20.000 hab.
f. De 20.001 a 50.000 hab.
g. De 50.001 a 75.000 hab.
h. Més de 75.000 hab.

S'atorga la màxima puntuació a l'ens amb més població que ha sol·licitat l'ajut. En ajuntaments i EMD, s'eleva la puntuació mínima que s'atorga a l'ens amb menys població que sol·licita l'ajut a 1,5 punts.
L'ens supramunicipal amb més població al qual se li atorgui l'ajut rebrà la màxima puntuació, i el de menor població rebrà la puntuació proporcional aplicant la ponderació. S'aplica un sistema continu en l'assignació de punts per evitar salts bruscos en els canvis de trams. El pes de la puntuació a cada tram es pondera de forma que es beneficien els municipis petits i, especialment, els mitjans, en comparació a un sistema purament proporcional. Aquest sistema s'aplica a ajuntaments i EMD, i a ens supramunicipals per separat.
85
Grau de qualitat tècnica de l'actuació
- Desenvolupament de la proposta i la definició dels objectius (fins a 5 punts)
- Aplicació de noves metodologies i definició d'un sistema d'avaluació (fins a 4 punts)
- Implicació d'altres àrees internes de l'ens (fins a 2 punts)
- Transferibilitat del projecte i innovació (fins a 4 punts)
15
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-001-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d'una sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d'acord amb les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, els consells comarcals i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: A la memòria de justificació, a l'apartat `Avaluació de l'actuació, impacte i resultats', especifiqueu les dades següents:
- Disposeu d'un servei d'informació i atenció a les dones? (Si/no).
- Nombre de dones ateses al 2020 i nombre d'atencions realitzades.
- Dades d'atenció psicològica, jurídica i a fills/es.
- Nombre de derivacions al Servei d'intervenció especialitzada (SIE).

Import màxim d'ajut:
- Ajuntaments i EMD: 25.000 euros
- Ens supralocals: 18.000 euros

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista; Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
s.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23129