Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Finançament en l'àmbit de la convivència i la diversitat

Suport econòmic a les actuacions dels ens locals en els àmbits de la promoció de la convivència, la diversitat, i la igualtat de tracte i la no-discriminació.

Es donarà suport a programes i actuacions que vagin encaminades a:
- Posar en valor la diversitat cultural dels veïns i veïnes i la promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació.
- Promoure accions d'afavoriment dels vincles socials i culturals en el veïnatge que posin en valor la ciutadania intercultural, entre d'altres.
- Acompanyar al desplegament d'accions locals d'acollida
- Promoure la convivència als espai públics, comunitats de veïns i veïnes i equipaments municipals, tenint com a marc normatiu les ordenances de convivència i civisme.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens local
S'estableixen els trams següents:
a. Fins a 1.000 habitants
b. De 1.001 a 2.500 hab.
c. De 2.501 a 5.000 hab.
d. De 5.001 a 10.000 hab.
e. De 10.001 a 20.000 hab.
f. De 20.001 a 50.000 hab.
g. De 50.001 a 75.000 hab.
h. Més de 75.000 hab.

S'atorga la màxima puntuació a l'ens amb més població que ha sol·licitat l'ajut. En ajuntaments i EMD, s'eleva la puntuació mínima que s'atorga a l'ens amb menys població que sol·licita l'ajut a 1,5 punts.
L'ens supramunicipal amb més població al qual se li atorgui l'ajut rebrà la màxima puntuació, i el de menor població rebrà la puntuació proporcional aplicant la ponderació. S'aplica un sistema continu en l'assignació de punts per evitar salts bruscos en els canvis de trams. El pes de la puntuació a cada tram es pondera de forma que es beneficien els municipis petits i, especialment, els mitjans, en comparació a un sistema purament proporcional. Aquest sistema s'aplica a ajuntaments i EMD, i a ens supramunicipals per separat.
85
Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes d'adequació i viabilitat, metodologia i innovació i transversalitat i treball en xarxa
Informació complementària:
1. Adequació i viabilitat del projecte (fins a 8 punts)
2. Metodologia i innovació (fins a 5)
3. Transversalitat i treball en xarxa (fins a 2 punts)
15
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-001-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Només es valoraran les sol·licituds que s'adeqüin a les línies de treball del Servei:
- Donar suport a les actuacions locals adreçades a l'acollida i la convivència intercultural.
- Afavorir les actuacions per promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació.
- Potenciar la convivència en els diferents espais de relació veïnal: comunitats de veÏnat, espais públics.
- Donar suport a l'impuls de les MASE i fer de les ordenances municipals de convivència i civisme un instrument que posi en valor la comunitat, el respecte al mobiliari urbà i els entorns de proximitat.
- En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d'una sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d'acord amb les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, els consells comarcals i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: Import màxim d'ajut:
18.000 euros per als ajuntaments i EMD
11.000 euros per als ens supramunicipals

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  - Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Altra normativa vinculada:
  - Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
  - Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes
  - Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
  - Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23127