Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere

Suport econòmic per garantir la sostenibilitat de programes d'equitat de gènere:
- Accions i campanyes de sensibilització
- Elaboració i/o implementació de plans d'igualtat de gènere
- Creació i manteniment de centres d'informació i recursos per a dones
- Disseny i desenvolupament de projectes transversals i/o interseccionals

Suport econòmic per garantir la sostenibilitat de programes de diversitat sexual, afectiva i de gènere:
- Campanyes i accions de sensibilització
- Disseny i/o implementació de plans, projectes transversals i/o interseccionals
- Creació i implementació de punts d'atenció i serveis especialitzats

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens local
S'estableixen els trams següents:
a. Fins a 1.000 habitants
b. De 1.001 a 2.500 hab.
c. De 2.501 a 5.000 hab.
d. De 5.001 a 10.000 hab.
e. De 10.001 a 20.000 hab.
f. De 20.001 a 50.000 hab.
g. De 50.001 a 75.000 hab.
h. Més de 75.000 hab.

S'atorga la màxima puntuació a l'ens amb més població que ha sol·licitat l'ajut. En ajuntaments i EMD, s'eleva la puntuació mínima que s'atorga a l'ens amb menys població que sol·licita l'ajut a 1,5 punts.
L'ens supramunicipal amb més població al qual se li atorgui l'ajut rebrà la màxima puntuació, i el de menor població rebrà la puntuació proporcional aplicant la ponderació. S'aplica un sistema continu en l'assignació de punts per evitar salts bruscos en els canvis de trams. El pes de la puntuació a cada tram es pondera de forma que es beneficien els municipis petits i, especialment, els mitjans, en comparació a un sistema purament proporcional. Aquest sistema s'aplica a ajuntaments i EMD, i a ens supramunicipals per separat.
85
Grau de qualitat tècnica de l'actuació
Informació complementària:
- Desenvolupament de la proposta i la definició dels objectius (fins a 5 punts)
- Aplicació de noves metodologies i definició d'un sistema d'avaluació (fins a 4 punts)
- Implicació d'altres àrees internes de l'ens (fins a 2 punts)
- Transferibilitat del projecte i innovació (fins a 4 punts)
15
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-001-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: - Es valoraran exclusivament les sol·licituds que SÍ s'adeqüen a l'objecte i a l'objectiu del recurs i que compleixen tots els requisits establerts en el règim i les condicions de concertació.
- En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d'una sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d'acord amb les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, els consells comarcals i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: Import màxim d'ajut:
- Ajuntaments i EMD: 25.000 euros
- Ens supralocals: 18.000 euros

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    - Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la iguatat efectiva de dones i homes; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23125