Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Finançament dels serveis socials bàsics

Suport econòmic adreçat al finançament de la prestació local dels serveis socials bàsics de competència obligatòria. S'adreça a tots els municipis menors de 300.000 habitants així com els consells comarcals i les agrupacions de municipis que conformen una Àrea Bàsica de Serveis Socials.

El fons de prestació té per objectiu finançar:


- Cartera de serveis socials bàsics (serveis socials bàsics d'atenció social; servei d'atenció domiciliària; serveis residencials d'estada limitada; serveis de menjador social; serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents; prestacions econòmiques d'urgència social; serveis de distribució d'aliments o anàlegs). Un mínim del 50% del fons ha de destinar-se la cartera bàsica.
- Programes socials vinculats a drogodependències i altres addiccions; discapacitat; dependència; malaltia mental; infància i adolescència en risc i les seves famílies; i a projectes d'inclusió social.
- Programes socials dels ens locals gestionats mitjançant entitats del tercer sector.

La distribució dels ajuts es concreta en trams de població en què s'estableix una ràtio per habitant. En el cas dels ens supramunicipals el càlcul es fa d'acord amb una ràtio per habitant, el nombre de municipis menors de 20.000 habitants de la demarcació de Barcelona i l'extensió territorial. Es preveuen mesures de correcció percentual i per tram. Es fixa una aportació mínima de 1.500 euros per municipi i de 35.000 euros per als ens supramunicipals responsables de les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS)


Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - Com a mínim el 50% de l'ajut s'ha de destinar a cartera de serveis socials bàsics (serveis socials bàsics d'atenció social; servei d'atenció domiciliària; serveis residencials d'estada limitada; serveis de menjador social; serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents; prestacions econòmiques d'urgència social; serveis de distribució d'aliments o anàlegs). El 50%, restant, es pot destinar a programes socials (vinculats a: drogodependències i altres addiccions; discapacitat; dependència; malaltia mental; infància, adolescència en risc i les seves famílies; i a inclusió social). També a subvencionar entitats del tercer sector que desenvolupin programes socials en el municipi.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-23, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/360028585/C3-002-23.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
* Cal identificar de forma clara a l'apartat "Descripció de la factura" a quin recurs de la cartera de serveis socials bàsics correspon. A l'apartat "Observacions" podeu fer els aclariments necessaris.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-012, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-012-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 30/04/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • -Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23124