Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Finançament de tallers i activitats formatives d'àmbit cultural

Es dona suport a les programacions locals d'activitats formatives d'àmbit cultural destinades als ens locals de fins a 20.000 habitants. El recurs està destinat a promoure un programa de formació municipal en cultura amb un mínim de tres accions l'any dels àmbits de les arts escèniques, plàstiques i audiovisuals, la història, les lletres, la música, la cultura popular i la divulgació científica adreçades a la ciutadania.
La programació ha de basar-se en les tipologies d'activitats següents: cursos, seminaris, cicles de conferències i/o tallers.
En queden exclosos els festivals artístics, les activitats culturals del cicle festiu, les activitats dels museus de la Xarxa de Museus Locals (XML), les dels arxius de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) i totes aquelles activitats culturals objecte d'altres recursos inclosos en el Catàleg.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos pressupostaris i humans per garantir la viabilitat del projecte
- Disposar de recursos humans i materials necessaris per a realitzar l'actuació [10 punts]
- Millora del cofinançament respecte a l'establert en les condicions de concertació o recerca d'altres vies de finançament [10 punts]
- Treball transversal amb altres àrees de l'ens o mancomunat amb altres ens [10 punts]
30
Grau d'implicació i participació de la ciutadania i els agents culturals en la definició i desenvolupament de projecte
- Participació en el disseny del programa d'entitats, associacions, professionals i/o ciutadans [15 punts]
- Participació en l'execució del programa d'entitats, associacions, professionals i/o ciutadans [10 punts]
25
Volum de programació formativa cultural
Es valorarà una programació formativa cultural anual segons el nombre d'activitats i el volum d'hores en relació al tram de població al qual pertanyi el municipi. És necessari, per tant, que a la sol·licitud s'especifiqui el nombre d'activitats (mínim tres accions formatives anuals) i el nombre d'hores anuals programades.

Nombre d'activitats:
- Per a municipis de fins a 5.000 habitants:
3 activitats [5 punts]
Més de 3 activitats [15 punts]
- Per a municipis entre 5.001 i 10.000 habitants:
3 activitats [3 punts]
Entre 4 i 6 activitats [5 punts]
Més de 6 activitats [15 punts]
- Per a municipis entre 10.001 i 20.000 habitants:
3 activitats [2 punts]
Entre 4 i 9 activitats [5 punts]
Més de 9 activitats [15 punts]

Nombre d'hores anuals:
- Per a municipis de fins a 5.000 habitants:
de 6 a 12 hores [5 punts]
Més de 12 hores [10 punts]
- Per a municipis entre 5.001 i 20.000 habitants:
Mínim 12 hores [2 punts]
de 13 a 40 hores [5 punts]
Més de 40 hores [10 punts]
25
Grau de desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació
- Ús d'Indicadors que permetin l'avaluació qualitativa i quantitativa de la programació cultural desenvolupada per l'ens local [10 punts]
- Ús d'enquestes de satisfacció [5 punts]
- Memòria o Informe d'avaluació [5 punts]
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 45
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-081-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-081-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Import mínim de sol·licitud: 1.500 euros.
- Per a la població de referència dels ens supramunicipals, es considera la suma de la població dels municipis que inclouen.
- Els destinataris del recurs són els ens locals amb una població de fins a 20.000 habitants.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de cofinançament de l'actuació que ha de garantir l'ens destinatari s'estableix segons els trams de població següents: de 1.001 fins a 2.500 habitants, el 15%; de 2.501 fins a 5.000 habitants, el 20%: de 5.001 fins a 10.000 habitants, el 30%; i de 10.001 fins a 20.000 habitants, el 40%.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import igual o inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2. A excepció de: Viatges, dietes, allotjaments.


S'admetrà la justificació per Capítol 1 fins a un màxim del 30% de l'import de l'ajut.
Import màxim d'ajut: 4.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: En el moment de la justificació caldrà adjuntar el document de difusió que inclogui el logotip de la Diputació de Barcelona.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Estudis i Recursos Culturals

Tel. 934 022 565
o.estudisrc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23121