Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipis

Suport per al foment de la participació ciutadana en la definició, implementació i avaluació de les polítiques públiques i l'enfortiment de la ciutadania activa, en matèria de:

- Impuls de la participació digital i incorporació de les TIC en processos de participació.
- Pressupostos participatius
- Espai públic i planejament urbanístic
- Innovació social i coproducció de polítiques públiques
- Foment de la col·laboració entre el teixit associatiu per a la producció de polítiques públiques
- Foment de la participació ciutadana per a la transformació de l'administració local (disseny de serveis públics, processos de participació interns,...)
- Processos participatius impulsats per equipaments (museus, biblioteques, centres cívics...)
- Avaluació d'espais i processos de participació
- Altres processos d'impuls de la participació (normativa, plans, processos sectorials)

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte
a) Estructura global del projecte, desenvolupament de la informació i qualitat del redactat [15 punts]
b) Bona definició i concreció dels objectius que es persegueixen amb el projecte (objectius específics fàcilment mesurables) [15 punts]
c) Metodologia participativa: definició de les tècniques a emprar, així com la justificació de la seva utilització [15 punts]
d) Calendarització de la proposta adequada a les actuacions a realitzar [10 punts]
e) Indicadors o altres instruments per fer el seguiment i avaluació dels resultats de l'actuació [15 punts]
70
Grau de transversalitat del projecte
- Àmbits implicats: [10 punts].
- Grau d'implicació actors locals (en el disseny del projecte/procés de participació): [10 punts].
20
Projectes singulars
Grau d'innovació del projecte [10 punts]
10
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-215-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-215-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d'una sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d'acord amb les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts

Els ens que no hagin executat un recurs atorgat a la convocatòria passada queden exclosos de la convocatòria de l'any següent.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts d'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, i els ens locals amb ajuts i assistències d'imports inferiors a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2. A excepció de: A excepció de: Activitats i recursos resultants de l'objecte o execució del procés participatiu així com actuacions musicals, festes majors, serveis sanitaris, premis, obsequis i regals, etc.
Import màxim d'ajut: 10.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i Participació

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23120