Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis socials

Suport econòmic adreçat al finançament de la lluita contra la vulnerabilitat social i les accions de millora dels serveis socials . S'adreça a tots els municipis menors de 300.000 habitants així com els consells comarcals i les agrupacions de municipis que conformen una Àrea Bàsica de Serveis Socials.

El fons de prestació té per objectiu finançar:

- Actuacions locals de suport a l'atenció de la pobresa i la lluita contra l'exclusió social (exceptuant els ajuts d'urgència social).
- El reforç dels equips tècnics i de suport administratiu dels serveis socials (nou personal dels serveis socials o ampliació de la jornada del professional existent).
- Actuacions de millora de la cartera bàsica: increment d'hores de servei d'atenció domiciliària,servei d'allotjament d'urgència i servei de transport adaptat .
- Projectes adreçats al foment de l'autonomia i competències familiars dels les persones usuàries dels serveis socials.
- Actuacions i/o projectes adreçats a reduir la bretxa digital d'infants i adolescents i persones grans.
- Actuacions i/o projectes de digitalització i modernització dels serveis socials.

La distribució dels ajuts es concreta en trams de població en què s'estableix una ràtio per habitant ponderada per l'Índex de Vulnerabilitat Social (IVSO) de la Diputació de Barcelona. En el cas dels ens supramunicipals el càlcul es fa d'acord amb una ràtio per habitant ponderada per necessitats socials (IVSO), nombre de municipis menors de 20.000 habitants de la demarcació de Barcelona i extensió territorial. Es preveuen mesures de correcció percentual i per tram.
Es fixa una aportació mínima de 5.000 euros per municipi, 100.000 euros per als consells comarcals i 50.000 euros per a les agrupacions de municipis responsables de les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS).

Pels ens locals menors de 5.000 habitants inclou el finançament ordinari de la cartera bàsica de serveis socials.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-23, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/360028585/C3-002-23.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
* Cal identificar de forma clara a l'apartat "Descripció de la factura" a quin concepte correspon. A l'apartat "Observacions" podeu fer els aclariments necessaris.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 30/04/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23119