Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?"

Suport per al desenvolupament d'activitats de prevenció de drogodependències i de l'ús problemàtic de les TIC mitjançant una exposició adreçada a adolescents d'entre 12 i 15 anys, joves a partir de 16 anys, famílies i professionals en format virtual i/o presencial. L'exposició s'acompanya d'una proposta de material educatiu i activitats complementàries: visites guiades per a grups, tallers per a alumnes i sessions de formació per a professionals i famílies. Inclou acompanyament tècnic en la gestió de la instal·lació i actuacions complementàries.

L'actuació es farà efectiva durant l'any següent al de la convocatòria corresponent.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
- Si disposen d'un Pla de prevenció d'addiccions elaborat amb la Diputació: [35 punts].
- Si disposen d'un Pla de prevenció d'addiccions no elaborat amb la Diputació: [20 punts].
- Si no disposen d'un Pla però disposen d'un programa de prevenció d'addiccions: [10 punts].
- Si no disposen de Pla ni de programa de prevenció de d'addiccions [0 punts].
35
Nombre d'habitants de l'ens
- Més de 20.000 habitants [30 punts].
- Entre 10.001 i 20.000 habitants [15 punts].
- Entre 5.001 i 10.000 habitants [10 punts].
- 5.000 habitants o menys [5 punts].
30
Existència d'antecedents
- No haver acollit mai l'exposició: [20 punts].
- L'ens va acollir l'exposició fa 4 anys o més: [10 punts].
- L'ens va acollir l'exposició fa menys de 4 anys: [0 punts].
20
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
- Existència d'un/a tècnic/a referent de l'ens local: [15 punts].
- No disposa d'un/a tècnic/a referent de l'ens local: [0 punts].
15
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-025-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-025-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Existència de Centre d'Educació Secundària al municipi.
- Si es sol·licita l'exposició en format presencial, disposar d'un espai on ubicar-la de més de 100 m2.
- L'ens local té la responsabilitat de promoure la difusió de les activitats al voltant de l'exposició per garantir la màxima participació dels diferents destinataris: adolescents, joves i famílies.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007 d'11 d'octubre de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23115